Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Konkurs prze­zna­czony dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych polega na gru­powej pracy nad roz­wią­za­niem testu. Zadanie jest nie­łatwe – uczest­nicy muszą odpo­wie­dzieć na 130 pytań zwią­za­nych z treścią książki wybranej przez liderów sto­wa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czy­tel­nicy z klas I-IV wyka­zy­wali się zna­jo­mo­ścią „Nie­zwy­kłych przygód dzie­sięciu skar­petek“ Justyny Bed­narek, a uczniom star­szych klas przy­padł w udziale „Pan Samo­cho­dzik i Nie­sa­mo­wity Dwór“. W zma­ga­niach wzięło udział osiem trzy­oso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu byd­go­skiego. Do etapu woje­wódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz