Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników. Konkurs przezna­czony dla uczniów szkół podsta­wo­wych polega na grupowej pracy nad rozwią­za­niem testu. Zadanie jest niełatwe – uczest­nicy muszą odpowie­dzieć na 130 pytań związa­nych z treścią książki wybranej przez liderów stowa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czytel­nicy z klas I-IV wykazy­wali się znajo­mo­ścią „Niezwy­kłych przygód dziesięciu skarpetek“ Justyny Bednarek, a uczniom starszych klas przypadł w udziale „Pan Samocho­dzik i Niesa­mo­wity Dwór“. W zmaga­niach wzięło udział osiem trzyoso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu bydgo­skiego. Do etapu wojewódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz