Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czytelników

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czytelników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czytel­ników. Konkurs prze­zna­czony dla uczniów szkół podsta­wo­wych polega na grupowej pracy nad rozwią­za­niem testu. Zadanie jest niełatwe – uczest­nicy muszą odpo­wie­dzieć na 130 pytań zwią­za­nych z treścią książki wybranej przez liderów stowa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czytel­nicy z klas I‑IV wyka­zy­wali się znajo­mo­ścią „Niezwy­kłych przygód dzie­sięciu skar­petek“ Justyny Bednarek, a uczniom star­szych klas przy­padł w udziale „Pan Samo­cho­dzik i Niesa­mo­wity Dwór“. W zmaga­niach wzięło udział osiem trzy­oso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu bydgo­skiego. Do etapu woje­wódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz