Warsz­taty metodyczne „Le kamishibaï en classe…“

Warsz­taty metodyczne „Le kamishibaï en classe…“

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie zorga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Było ono połączone z warsz­ta­tami metodycz­nymi pt.: Le kamishibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Kamishibai to trady­cyjna japońska sztuka opowia­dania, która ma wielo­wie­kową tradycję. Podsta­wowym elementem jest drewniana skrzynka mająca formę rozkła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilustra­cjami. Każda karta to kolejny fragment opowieści. Osoba prowa­dząca przekłada kolejne ilustracje konty­nu­ując jedno­cze­śnie narrację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Melnicka-Zygmunt