Apren­di­zaje activo

Apren­di­zaje activo

Dla hispa­ni­stów odbyły się warsz­taty popro­wa­dzone przez Mag­da­lenę Amtmann pt.: „Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE“, czyli o meto­dach akty­wi­zu­ją­cych na lekcji języka hisz­pań­skiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powo­dze­niem. Naj­waż­niej­szym ele­mentem zajęć akty­wi­zu­ją­cych jest to, że uczeń samo­dzielnie lub w grupie wyko­nuje jakieś dzia­łanie, które sprawia mu satys­fakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i roz­wią­zuje pro­blemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczy­ciel nie prze­ka­zuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samo­dziel­nego uczenia się. Pre­le­gent podał gotowe przy­kłady takich metod.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Czy­telnia Główna