Apren­di­zaje activo

Apren­di­zaje activo

Dla hispa­ni­stów odbyły się warsz­taty popro­wa­dzone przez Magda­lenę Amtmann pt.: „Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la enseñanza de vocabu­lario en el aula de ELE“, czyli o metodach aktywi­zu­ją­cych na lekcji języka hiszpań­skiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powodze­niem. Najważ­niej­szym elementem zajęć aktywi­zu­ją­cych jest to, że uczeń samodzielnie lub w grupie wykonuje jakieś działanie, które sprawia mu satys­fakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i rozwią­zuje problemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczy­ciel nie przeka­zuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodziel­nego uczenia się. Prele­gent podał gotowe przykłady takich metod.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Czytelnia Główna