Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

W Biblio­tece miało miejsce wydarzenie zorga­ni­zo­wane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepod­le­głości poświę­cone wydaniu reprintu pierw­szej polskiej kroniki. Uczest­nicy spotkania mieli okazję przypo­mnieć sobie wiado­mości zdobyte w czasach szkol­nych na temat Galla Anonima oraz samej Kroniki polskiej, która jest pierw­szym spisanym dziełem mówiącym o historii Polski.

Kronika Galla Anonima w przekła­dzie Zygmunta Komar­nic­kiego wydana jest z niezwykłą staran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich elementów średnio­wiecz­nych ksiąg użytko­wych, oprawiona w deski ze 100-letniego drewna, szyta ręcznie, z półki­lo­gra­mowym medalem z czystego srebra. W druku użyto czcionki karoliń­skiej. Jest to cieka­wostka dla miłośników książek i pasjo­natów historii.