Progra­mo­wanie dla najmłod­szych

Progra­mo­wanie dla najmłod­szych

Do biblio­teki przybyła kolejna klasa na zajęcia z progra­mo­wania. Dzieci poznały robociki – Ozoboty i możli­wości zapro­gra­mo­wania ich ruchów. Wszystkim dużo radości sprawiało wyzna­czanie tras, po których poruszały się roboty oraz stero­wanie nimi za pomocą koloro­wych kodów. Po raz kolejny okazało się, że rozwią­zy­wanie zadań proble­mo­wych nie jest trudne.
Wszystkim uczniom dzięku­jemy za aktywny udział w zajęciach! Zainte­re­so­wa­nych nauczy­cieli infor­mu­jemy, że w tym roku szkolnym nie zostało już wiele wolnych terminów, ale można jeszcze dokonać telefo­nicznej rezer­wacji.