Progra­mo­wanie dla najmłodszych

Progra­mo­wanie dla najmłodszych

Do biblio­teki przy­była kolejna klasa na zajęcia z progra­mo­wania. Dzieci poznały robo­ciki – Ozoboty i możli­wości zapro­gra­mo­wania ich ruchów. Wszystkim dużo radości spra­wiało wyzna­czanie tras, po których poru­szały się roboty oraz stero­wanie nimi za pomocą kolo­ro­wych kodów. Po raz kolejny okazało się, że rozwią­zy­wanie zadań proble­mo­wych nie jest trudne.
Wszystkim uczniom dzię­ku­jemy za aktywny udział w zaję­ciach! Zain­te­re­so­wa­nych nauczy­cieli infor­mu­jemy, że w tym roku szkolnym nie zostało już wiele wolnych terminów, ale można jeszcze dokonać tele­fo­nicznej rezerwacji.