Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych

We wtorek odbyło się w czytelni spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego z udziałem konsul­tanta z KPCEN Justyny Adam­skiej. Tym razem gości­liśmy również psycholog Magda­lenę Chyle­brant-Karolak z KPCEN, gdyż tematem prze­wodnim była praca nauczy­ciela z uczniem o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych.

Na spotkaniu padały konkretne przy­kłady, wywią­zała się ciekawa dyskusja, psycholog podpo­wia­dała rozwią­zania oraz przy­po­mniała obowią­zu­jące proce­dury wyni­ka­jące z rozpo­rzą­dzeń i ustaw, do których każdy nauczy­ciel w trudnej sytu­acji powi­nien się odwołać. Jedno spotkanie dot. tego tematu to za mało, więc jeszcze ciąg dalszy nastąpi, a nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­tują lite­ra­turę do pogłę­bienia tematu.

Zapra­szamy na kolejne spotkanie w sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, które odbę­dzie się we wtorek 3 marca br.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Czytelnia PBW w Bydgoszczy