Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Na kolejne spotkanie w biblio­tece przy­byli w sobotę ósmo­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy. Dorota Kucińska (polo­nistka) i Małgo­rzata Tyczyńska (nauczy­ciel biblio­te­karz) popro­wa­dziły uczniów przez epokę roman­tyzmu. Egza­miny coraz bliżej – odświe­żenie wiedzy o epoce i test z utworów roman­tycz­nych na pewno się przy­dały. Uczest­nikom poszło całkiem dobrze!