Lektu­rowa kryp­togra w bibliotece

Lektu­rowa kryp­togra w bibliotece

Uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy wzięli udział w zaję­ciach eduka­cyj­nych pt. „Lektu­rowa kryp­togra“. Powta­rzanie i utrwa­lanie wiado­mości z prze­czy­ta­nych lektur połą­czyli z rozwią­zy­wa­niem zagadek kryp­to­lo­gicz­nych. Zmagania zakoń­czyły się sukcesem – uczniowie otrzy­mali dyplom Mistrza lektu­rowej kryp­togry. Gratu­lu­jemy i zapra­szamy na kolejne zajęcia.

Małgo­rzata Tyczyńska i Magda­lena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy