Egzamin ósmo­kla­sisty

Egzamin ósmo­kla­sisty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsztaty dla nauczy­cieli szkół podsta­wo­wych „Egzamin Ósmo­kla­sisty“ z języka angiel­skiego i języka niemiec­kiego, zorga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli konsul­tantów z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów zapoznali się z zało­że­niami egzaminu, przy­kła­dowym arkuszem egza­mi­na­cyjnym oraz zasadami oceniania. Nauczy­cielom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angielsko- i niemiec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w biblio­tece.
Alina Melnicka-Zygmunt i Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz