Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Spotkania rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów

Na kolejne spotkanie w biblio­tece przy­byli w sobotę ósmo­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy. Dorota Kucińska (polo­nistka) i Małgo­rzata Tyczyńska (nauczy­ciel biblio­te­karz) popro­wa­dziły uczniów przez epokę roman­tyzmu. Egza­miny coraz bliżej – odświe­żenie wiedzy o epoce i test z utworów roman­tycz­nych na pewno się przy­dały. Uczest­nikom poszło całkiem dobrze!

Egzamin ósmo­kla­sisty

Egzamin ósmo­kla­sisty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli szkół podsta­wo­wych „Egzamin Ósmo­kla­sisty“ z języka angiel­skiego i języka niemiec­kiego, zorga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli konsul­tantów z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów zapo­znali się z zało­że­niami egza­minu, przy­kła­dowym arku­szem egza­mi­na­cyjnym oraz zasa­dami oceniania. Nauczy­cielom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angielsko- i niemiec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w bibliotece.
Alina Melnicka-Zygmunt i Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz