Egzamin ósmokla­sisty

Egzamin ósmokla­sisty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli szkół podsta­wo­wych „Egzamin Ósmokla­sisty“ z języka angiel­skiego i języka niemiec­kiego, zorga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli konsul­tantów z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów zapoznali się z założe­niami egzaminu, przykła­dowym arkuszem egzami­na­cyjnym oraz zasadami oceniania. Nauczy­cielom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angielsko- i niemiec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w biblio­tece.
Alina Melnicka-Zygmunt i Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz