Uczucia w moim życiu

Uczucia w moim życiu

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. Od 11 do 13 lutego 2020 roku gości­liśmy ponad 140 uczniów klas I‑III z bydgo­skich szkół oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 11 w Bydgoszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki tema­tycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. Młod­szym dzie­ciom zapro­po­no­wa­liśmy książki „Fran­klin mówi kocham cię”, „Fran­klin i Walen­tynki” oraz „Martusia jest zako­chana”, nato­miast star­szym „Czy muszę się zako­chać” i „O miłości, czyli nic takiego się nie stało” z książki „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach”.

W ostat­niej części zajęć uczest­nicy wyko­ny­wali ilustracje zwią­zane ze swoimi emocjami oraz kartki walen­tyn­kowe. Kolejne spotkanie już w marcu.