Wyniki woje­wódz­kiego konkursu plastycznego

Wyniki woje­wódz­kiego konkursu plastycznego

W siedzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy rozstrzy­gnięto woje­wódzki konkurs plastyczny „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki”.

Na konkurs napły­nęło ponad 140 prac z 19 placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Komisja konkur­sowa w skła­dzie: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas z Państwo­wego Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej i Justyna Freli­chowska, nauczy­ciel biblio­te­karz, wybrała najlepsze prace, które oceniane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryteriami:

 • ciekawa inter­pre­tacja propo­no­wanej tematyki,
 • zgod­ność pracy z tematem,
 • samo­dziel­ność i orygi­nal­ność pracy,
 • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbę­dzie się 19 lutego 2020 roku o godzinie 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 (sala 210, II piętro).

Gratu­lu­jemy wszystkim laure­atom i serdecznie zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród i wyróż­nień. Bardzo prosimy o potwier­dzenie przy­bycia do 17 lutego 2020 roku, tele­fo­nicznie (52 340 01 40) lub mailowo (gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl).

Laureaci

 • Kate­goria: przedszkola
  I miejsce: Laura Chudzińska – Kato­lickie Niepu­bliczne Przed­szkole św.Jadwigi Królowej
  II miejsce: Milena Woźniak kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  III miejsce: Gabriela Ćwikła – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Wyróżnienia:
  Mateusz Bednarek kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Łucja Kanarek – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Hanna Zawi­szewska – Przed­szkole nr 11 w Bydgoszczy
  Emilia Mali­nowska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Adam Kamiński – Kato­lickie Niepu­bliczne Przed­szkole św. Jadwigi Królowej
  Lena Jeż kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Jagoda Grzym­kowska – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Alek­sander Wójcik – Przed­szkole Niepu­bliczne „Muminki”
  Hanna Deran­gowska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie
  Lena Obszyńska kl. „O” – Szkoła Podsta­wowa w Szubinie

 • Kate­goria: klasy I‑III
  I miejsce: Maria Sadowska – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  II miejsce: Paulina Sokal – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Koronowie
  III miejsce: Ange­lina Godziemska – Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
  Wyróżnienia :
  Nadia Macie­jewska – Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy
  Jerzy Jaworski – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Paulina Marchlewska – Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy
  Krzysztof Pepliński – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Maja Laskowska – Szkoła Podsta­wowa nr 13 w Bydgoszczy
  Alek­sandra Szade – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  Wero­nika Unton – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
  Jakub Karwowski – Szkoła Podsta­wowa nr 14 we Włocławku
  Bartek Stefa­niak – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
  Piotr Sztejka – Niepu­bliczna Szkoła Podsta­wowa w Anielinach
  Emilia Jani­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Szubinie

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów