Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Biblio­teka została zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w projekcie Digital Travel­lers in Europe, którego głównym celem jest wspie­ranie osób, którym brak umie­jęt­ności cyfro­wych utrudnia uczest­nictwo w życiu społecznym. Liderem projektu jest Biblio­thèques Sans Fron­ti­ères – France (Biblio­teki bez Granic – Francja), a pozo­stali part­nerzy to: Fundacja Rozwoju Społe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­nego, Biblio­thèques Sans Fron­ti­ères Belgique (Biblio­teki bez Granic – Belgia), Public Libra­ries 2030 – Belgia, Suomen Kirja­sto­seura (Fińskie Stowa­rzy­szenie BIbliotek) – Finlandia, Konin­klijke Biblio­theek (Biblio­teka Naro­dowa) – Holandia.

W ramach projektu finan­so­wa­nego ze środków programu Erasmus+ przy­go­to­wy­wana jest baza zasobów do prowa­dzenia w biblio­te­kach edukacji cyfrowej osób zagro­żo­nych społecznym wyklu­cze­niem oraz narzę­dzia do ewalu­acji takich działań.

Grupy doce­lowe projektu obej­mują szereg osób, w tym osoby starsze, migrantów oraz inne osoby zagro­żone wykluczeniem.

Dzięki temu projektowi:

  • dorośli miesz­kańcy, użyt­kow­nicy bibliotek zwiększą swoje kompe­tencje cyfrowe za pomocą dostęp­nych zasobów online;
  • zostanie opra­co­wana baza zasobów eduka­cyj­nych dostęp­nych online;
  • biblio­te­karki i biblio­te­karze zyskają nową wiedzę i umie­jęt­ności, a także udosko­nalą swój warsztat trenerski w zakresie wspie­rania osób doro­słych w procesie uczenia się przez całe życie, w szcze­gól­ności kompe­tencji cyfrowych;
  • part­ner­skie orga­ni­zacje reali­zu­jące projekt zdobędą nowe doświad­czenia w zakresie współ­pracy w projek­tach eduka­cyj­nych i reali­zację part­ner­skich przed­się­wzięć na poziomie euro­pej­skim, a ich pracow­nicy i pracow­niczki – nowe kompetencje.

O naborze uczest­ników będziemy infor­mować w kolej­nych komunikatach.