Poznajmy się – w ciemności

Poznajmy się – w ciemności

W dniu 4 stycznia upamiętniamy Louisa Braille’a, Francuza, który stworzył pismo punktowe, popularnie nazywane alfabetem brajla. Światowy Dzień Braille’a był inspiracją do zaproszenia ucznió￳w klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy na zajęcia edukacyjne „Poznajmy się – w ciemności“ poświęcone tematyce osób niewidomych. W zajęciach w Pedagogicznej Bibliotece Wojewó￳dzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy uczestniczyły 44 oso￳by.

Piktogramy oznaczające osoby z niepwłnosprawnościami: ruchową, umysłową, słuchową i wzrokową.
Celem zajęć było:
  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osó￳b niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osó￳b niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeń￱stwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemó￳w;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osó￳b niepełnosprawnych wzrokowo.

Małgorzata Lewandowska-Pyż