Tangram i spółka…

Tangram i spółka…

Uczniowie klasy VI ze szkoły w Osielsku mogli prze­konać się na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w naszej biblio­tece o róż­no­rod­ności geo­me­trycz­nych ukła­danek. Tra­dy­cyjny tangram, jajko Kolumba, pen­to­mino to tylko nie­które z nich. Wszyscy mogli spraw­dzić swoją wyobraźnię pró­bując ułożyć z kilku ele­mentów okre­ślone kształty.

Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Biblio­teka zapro­siła mło­dzież do two­rzenia obrazków tech­niką haftu mate­ma­tycz­nego. Z igłą i nicią dobrze radzili sobie zarówno chłopcy, jak i dziew­częta. Z odcinków (czyli nici roz­cią­gnię­tych między dwiema dziur­kami w kartce) powsta­wały serca, żaglówki i zwie­rzęta. Dzię­ku­jemy za udział w zaję­ciach i gra­tu­lu­jemy wytrwa­łości.

Życie według war­tości

Życie według war­tości

Biblio­teka kon­ty­nuuje projekt opra­co­wany w związku z jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa – kształ­to­wanie postaw (wycho­wanie do war­tości). Do wakacji kolejne klasy z byd­go­skich szkół uczest­ni­czyć będą w zaję­ciach, podczas których uczniowie mogą swo­bodnie dys­ku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad zna­cze­niem war­tości w swoim życiu.

Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie

Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Klub Tury­stów Pie­szych „Wędrownik” RO PTTK „Szlak Brdy“ w Byd­goszczy zapra­szają na Rajd Mate­ma­tyczno-Przy­rod­niczy pod hasłem „Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie”. Zbiórka o godz. 8.45 przy fon­tannie Potop (plac Wol­ności).
Program:
1. Piesza wędrówka przez park Kazi­mierza Wiel­kiego, park Jana Kocha­now­skiego – pomniki przy­rody.
2. Ogród Bota­niczny UKW, ul. J.K. Chod­kie­wicza 30, (wejście od ul. J.U. Niem­ce­wicza) – spo­tkanie z p. dr hab. Kata­rzyną Mar­cy­siak godz. 10.00.
3. Piesza wędrówka do budynku PBW im. Mariana Rejew­skiego, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.
4. „Złota liczba w przy­ro­dzie – mate­ma­tyczny język piękna“ – mini­wy­kład (około 40 min) – Hanna Rakowska godz. 12.00, s. 210.
Długość trasy pieszej ok. 5 km. Prze­wi­dy­wane zakoń­czenie godz. 13.00.
Orga­ni­za­torzy: Anna Krasz­kie­wicz oraz Hanna Rakowska.

Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Graj i ucz się języka nie­miec­kiego“. Tym razem gości­liśmy mło­dzież z Zespołu Szkół Eko­no­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz z Gim­na­zjum nr 29 w Byd­goszczy wraz z opie­ku­nami. Uczniowie w sześciu grupach zmie­niając się rota­cyjnie przy sto­li­kach zagrali w osiem gier pod czujnym okiem nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Powtó­rzyli oni między innymi: liczeb­niki z bingo „Das Zahlen­spiel Deutsch“, słow­nictwo doty­czące przy­rody „Sprach Memo. Natur und Tiere“, zawodów „Das Spiel der Berufe Deutsch“, godzin „Das Uhrzeit-Domino Deutsch“ oraz cza­sow­niki z „Verben Bingo“. Wśród graczy pano­wała luźna, wesoła atmos­fera.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

W Aka­demii Czy­tania Bajek

W Aka­demii Czy­tania Bajek

W ramach Byd­go­skiego Festi­walu Nauki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Byd­goszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej”. Celem zajęć było przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką pre­zen­tację wraz z poga­danką na temat naj­cie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kul­tu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Byd­goszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło gło­śnego czy­tania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia byd­go­skich wrót” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zy­wali krótki quiz doty­czący
Byd­goszczy, kolo­ro­wali naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego oraz zagrali w grę plan­szową „Byd­goszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak
Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Oferta Biblio­teki na Byd­goski Festiwal Nauki 2018

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia:

 • Teatrzyk Kami­shibai;
 • Byd­goszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie, bajki o tema­tyce regio­nalnej;
 • Poko­namy fale, czyli o tym co w życiu pomaga prze­trwać;
 • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli sza­cunek wobec siebie i innych;
 • Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;
 • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze;
 • Escape room – Klub Enigma;
 • Tangram i spółka;
 • Spra­wie­dliwi Wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa;
 • Stara szkoła – czyli szkoła naszych dziadków i pra­dziadków.
Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Czy­telnię Główną PBW odwie­dzili gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Łochowie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela grając w gry plan­szowe utrwa­lali wcze­śniej poznane słow­nictwo z języka nie­miec­kiego. Mło­dzież została podzie­lona na 5 grup, każda miała inną grę oraz zestaw słow­ników do pomocy. Wszyscy zagrali w 5 gier prze­miesz­czając się od stolika do stolika. Takie zajęcia na pewno sta­no­wiły atrak­cyjną formę przy­swa­jania i utrwa­lania języka nie­miec­kiego.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

Wczoraj w czy­telni odbyło się spo­tkanie sieci nauczy­cieli języka nie­miec­kiego szkół pod­sta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN Kata­rzynę Karską-Rasmus. Tym razem tematem spo­tkania było wyko­rzy­stanie gier języ­ko­wych plan­szo­wych i nie tylko w nauczaniu języka nie­miec­kiego, znaj­du­ją­cych się w zbio­rach Medio­teki Insty­tutu Goethego. Zaini­cjo­wany został w ten sposób pomysł lekcji orga­ni­zo­wa­nych przez cały ostatni miesiąc roku szkol­nego w Czy­telni PBW: “Graj i ucz się języka nie­miec­kiego”. Zapra­szamy ser­decznie nauczy­cieli z klasami. Bliż­szych infor­macji udzie­lają pra­cow­nicy Czy­telni pod numerem 52 341 30 74 w.18 i mailem: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Warsztat tłu­macza – spo­tkanie z Domi­niką Repeczko

Warsztat tłu­macza – spo­tkanie z Domi­niką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spo­tkanie z tłu­ma­czem lite­ra­tury anglo­ję­zycznej Domi­niką Repeczko – lin­gwistką, lite­ra­tu­ro­znawcą, kry­ty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli stu­denci filo­logii angiel­skiej z UKW w Byd­goszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i cie­kawie przed­sta­wiła pracę tłu­macza od strony warsz­ta­towej. Inte­re­su­jąco poka­zała na kon­kret­nych przy­kła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpo­wied­nich syno­nimów, anto­nimów, związków fra­ze­olo­gicz­nych, a nawet przy­słów w tłu­ma­czeniu lite­ra­tury. Pod­kre­śliła, jak ważna jest rola tłu­macza – jego dokład­ność, zna­jo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się lite­ra­turą, bo ją kocha i zna się na niej naj­le­piej.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

W biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Centrum Edu­kacji Mon­tes­sori. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edu­kacji włą­cza­jącej „Poznajmy się”. Spo­tkanie było okazją do poznania i zro­zu­mienia potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów uła­twia­ją­cych codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które poma­gają w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.
Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – Pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu.

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do dzia­ła­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 66 w Byd­goszczy zmagali się z łami­głów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę suk­cesem, a dwie były bardzo bliskie uwol­nienia się z escape roomu. Mło­dzież uczest­ni­czyła również w zaję­ciach z edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapo­znali się z doko­na­niami byd­go­skiego kryp­to­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zaję­ciach ćwi­czyli logiczne myślenie, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przy­jemnie.

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych w grupach sko­rzy­stali uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46. Na zaję­ciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ dys­ku­to­wali o war­to­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Aka­demii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozu­mo­wania, inte­gro­wania infor­macji, bły­ska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapa­mię­ty­wania. Podobne umie­jęt­ności przy­dały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno okre­ślony cel – wydo­stanie się z zamknię­tego pokoju – moty­wuje uczest­ników do wysiłku inte­lek­tu­al­nego.

Język angielski dla seniorów

Język angielski dla seniorów

Wydział Infor­macji i Wspie­rania Pla­cówek Oświa­to­wych przy­go­tował kolejną ciekawą ofertę dla seniorów: kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych. Zajęcia odby­wają się dwa razy w tygo­dniu. W pro­gramie kursu prze­wi­dziano 12 spotkań trwa­ją­cych 90 minut. Obecnie kurs dobiegł już pół­metka. Uczest­nicy mogą już powie­dzieć, że ten język nie jest im zupełnie obcy 🙂 Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie prze­wi­dziane są kolejne edycje kursu.

Anna Krasz­kie­wicz

Nowa oferta zajęć edu­ka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć edu­ka­cyj­nych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy posze­rzyła ofertę zajęć edu­ka­cyj­nych. „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych. Spo­tkania wspie­rają nauczy­cieli w reali­zacji nowej pod­stawy pro­gra­mowej doty­czącej nauki pro­gra­mo­wania na etapie edu­kacji wcze­snosz­kolnej. Zajęcia przy­go­to­wują uczniów do myślenia algo­ryt­mami oraz do reali­zacji pełnego procesu roz­wią­zy­wania pro­blemów przez gry, zabawy z wyko­rzy­sta­niem narzędzi elek­tro­nicz­nych i wizu­alne pro­gra­mo­wanie.
Cele zajęć:

 • pod­no­szenie kom­pe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
 • roz­wi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, ana­li­zo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów
 • nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt dla nauczy­cieli chcą­cych zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“