Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy posze­rzyła ofertę zajęć eduka­cyj­nych. „Progra­mo­wanie z Ozobotem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych. Spotkania wspierają nauczy­cieli w reali­zacji nowej podstawy progra­mowej dotyczącej nauki progra­mo­wania na etapie edukacji wczesnosz­kolnej. Zajęcia przygo­to­wują uczniów do myślenia algoryt­mami oraz do reali­zacji pełnego procesu rozwią­zy­wania problemów przez gry, zabawy z wykorzy­sta­niem narzędzi elektro­nicz­nych i wizualne progra­mo­wanie.
Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych

Kontakt dla nauczy­cieli chcących zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia eduka­cyjne z cyklu „Progra­mo­wanie z Ozobotem“.
Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“

Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Piąto­kla­siści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samodzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­nikom, a duch rywali­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywali­zo­wali ze sobą w Akademii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­kować umysł, aby wykazać przewagę nad innymi. Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kierować się na co dzień, piąto­kla­siści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wania wyrażali swoje poglądy.

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejewskim

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejewskim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wowej nr 57 w Bydgoszczy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejewskim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złamania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejewskim pomogły uczniom w rozwią­zaniu krzyżówek o najwy­bit­niej­szym polskim krypto­logu. Wiedzę o szyfro­waniu młodzież wykorzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydostać po wykonaniu szeregu zadań.

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendle­rowej

Kolejna bydgoska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­rowej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Uczniowie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­cenia Rolni­czego w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie poznawali sposoby bezpiecz­nego i pożytecz­nego poruszania się po Inter­necie. Kolejna godzina przezna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“, a temat brzmiał „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“. Kolejną godzinę młodzież spędziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umiejęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicznym myśleniem.

Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

W dniach 24 – 25 stycznia w 242. rocznicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czytelni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z krótką historią, zilustro­waną wystawą narzędzi do łupania orzechów. Następnie wysłu­chali wybranych rozdziałów baśni, by móc później rozwiązać krzyżówkę. Biblio­te­karze przybli­żyli im również postać jubilata oraz autora baletu, Piotra Czajkow­skiego. Na zakoń­czenie uczest­nicy spotkania obejrzeli opowieść animowaną “Dziadek do orzechów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Na zajęciach w biblio­tece…

Na zajęciach w biblio­tece…

Uczennice z Zespołu Szkół Handlo­wych w Bydgoszczy uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych, na których poznawały dzieje książki, od jej najdaw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagadkami logiczno-matema­tycz­nymi w biblio­tecznym escape roomie – Klubie Enigma.

Biblio­teka tętniąca życiem

Biblio­teka tętniąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubinie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zajęciach w grupach. Wykazali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bezpiecznym korzy­staniu z Internetu, a później żywo dysku­to­wali o warto­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodobała się rywali­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zadowo­leni.

Dziadek do orzechów po hiszpańsku i nie tylko.… 

Dziadek do orzechów po hiszpańsku i nie tylko.… 

W czytelni odbyło się spotkanie młodzieży z LO nr 1 oraz Collegium Salesianum z rodowitym Hiszpanem, nauczy­cielem języka hiszpań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Narodzenia, sylwester, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hiszpanii“. Pan Angel ciekawie opowie­dział w swoim ojczystym języku o hiszpań­skich zwycza­jach, ilustrując wszystko barwną prezen­tacją. Nie mogło też zabraknąć odczy­tania skróconej wersji „Dziadka do orzechów“ po hiszpańsku.

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­zacja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecznie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy. Zajęcia z uczniami odbywały się w trzech grupach. W jednej z nich znalazły się cztery osoby, które wykazały się dużą spraw­no­ścią intelek­tu­alną i manualną. Dziew­częta i chłopcy świetnie kojarzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą doskonale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­dowym czasie 35 minut. Pozostałym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też sprawdzić na zajęciach kształ­tu­ją­cych kompe­tencje matema­tyczne, w których wykorzy­sty­wane były różne gry ćwiczące pamięć, spostrze­gaw­czość, wyobraźnię przestrzenną i sprawność liczenia.
Uczniowie mieli również okazję poznać historię książki, jej różne formy, od tych staro­żyt­nych do najnow­szych – elektro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na rozmowie o warto­ściach i ich znaczeniu w życiu każdego człowieka.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Uczniowie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zajęciach pt. Grywa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­waniu podsta­wo­wych wartości moralnych, które są źródłem norm społecz­nych. Wartości te wskazują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w stabilnym i dobrze funkcjo­nu­jącym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­zacja wzmacnia motywację, więc uczniowie mocowali się ochoczo z zagadkami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.

Uczniowie z Łabiszyna

Uczniowie z Łabiszyna

Szósto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabiszynie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­tencje matema­tyczne, dysku­to­wali o znaczeniu wartości w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziadków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.