Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece po raz kolejny gości­liśmy uczniów klasy VIII Szkoły Podsta­wowej w Czarżu na zaję­ciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Prowa­dząca lekcję przed­sta­wiła konse­kwencje nieroz­waż­nych działań online, takich jak: wysy­łanie i publi­ko­wanie „odważ­nych” zdjęć, przyj­mo­wanie do grona „znajo­mych” osób bliżej niezna­nych, niewy­lo­go­wy­wanie się z konta po zakoń­czeniu użyt­ko­wania serwisu. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użyt­kow­ników sieci. Przy­go­to­wana została również dla uczniów gra decy­zyjna, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kreskówki.

Zajęcia eduka­cyjne są zgodne z podsta­wo­wymi kierun­kami reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020 o bezpiecznym i celowym wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii informacyjno-komunikacyjnych.

Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych