Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Paź­dziernik
Paź­dziernik
Paź­dziernik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  09-11-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem
  09:00 -10:30
  09-11-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły pod­sta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  11:30 -13:00
  09-11-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

10
11
12
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna
  10:00 -12:00
  12-11-2018

  Wykład dr Kata­rzyny Gry­siń­skiej-Jarmuły z UKW w Byd­goszczy w ramach obchodów 100-lecia nie­pod­le­głości.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Znam barwy i symbole naro­dowe
  15:10 -16:30
  12-11-2018

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.
13
14
 • Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“
  10:00 -14:30
  14-11-2018

  Program kon­fe­rencji:
  10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

  10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
  Mał­go­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach

  11 00 – 12 00 – War­tości w lite­ra­turze dla dzieci
  Wie­sława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

  12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

  12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
  Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fun­dacji Asante

  13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
  Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

  13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW w Byd­goszczy
  Justyna Fre­li­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

  14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy
  Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

15
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:00
  15-11-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:00 -11:00
  15-11-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

16
17
18
19
 • Pastwiska wyobraźni
  09:00 -14:30
  19-11-2018

  Warsz­taty dla muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edu­kacja nie­pod­le­gło­ściowa“.
  9.30 – przy­wi­tanie uczest­ników
  9.40 – Muzeum Oświaty w Byd­goszczy na 100-lecie odzy­skania nie­pod­le­głości – pre­zen­tacja wystawy poste­rowej
  10.00 – Spra­wie­dliwi wśród narodów świata – Irena Sen­dle­rowa
  10.30 – Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog – opro­wa­dzenie po wystawie
  10.45 – Stara szkoła, ger­ma­ni­zacja, Polacy wal­czący o nie­pod­le­głość
  11.15 – wystą­pienia gości
  11.45 – przerwa kawowa
  12.15 – uczest­nicy podzie­leni na grupy uczest­nicza w warsz­ta­tach i zaję­ciach poka­zo­wych (escape room, gry histo­ryczne dot. nie­po­gle­głości, robienie koty­lionów
  14.30 – spo­tkanie autor­skie z Markiem Paster­czu­kiem i Jerzym Lel­wicem – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawdy, mity, legendy“

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gru­dzień
Gru­dzień