Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wyda­rzenia

  • 29-01-2020 10:00 – 29-01-2020 11:30

    Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

  • 29-01-2020 11:30 – 29-01-2020 13:00

    Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

  • 13-02-2020 09:00 – 13-02-2020 10:30

    Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.