Muzeum Oświaty w Byd­goszczy

Powią­zane nad­cho­dzące wyda­rzenia

 • 25-01-2019 10:30 – 25-01-2019 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • 25-01-2019 11:30 – 25-01-2019 12:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • 29-01-2019 11:30 – 29-01-2019 13:00
  Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – zajęcia dla dzieci i mło­dzieży.
 • 30-01-2019 10:30 – 30-01-2019 12:00

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • 31-01-2019 11:30 – 31-01-2019 13:00
  Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – zajęcia dla dzieci i mło­dzieży.
 • 01-02-2019 11:00 – 01-02-2019 12:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • 01-02-2019 11:00 – 01-02-2019 12:00

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej. Byd­goski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

 • 01-02-2019 10:00 – 01-02-2019 11:00

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej. Byd­goski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

 • 01-02-2019 10:00 – 01-02-2019 11:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • 05-02-2019 09:00 – 05-02-2019 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.