Czy­telnia PBW w Byd­goszczy

Nad­cho­dzące powią­zane wyda­rzenia

  • 02-03-2019 10:00 – 02-03-2019 13:15

    Spo­tkanie dla członków i sym­pa­tyków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego połą­czone ze szko­le­niem:

    • Kom­pe­tencje klu­czowe w nauce języka nie­miec­kiego (Regina Strze­meska);
    • Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie (Paweł Zbyt­niewski).
  • 05-03-2019 16:30 – 05-03-2019 18:30

    Spo­tkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Byd­goszczy Justynę Adamską.