Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Powią­zane nad­cho­dzące wyda­rzenia

 • 29-04-2019 12:00 – 29-04-2019 12:45

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

 • 29-04-2019 11:15 – 29-04-2019 12:00

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • 29-04-2019 10:30 – 29-04-2019 11:15

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

 • 29-04-2019 09:30 – 29-04-2019 10:15

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • 06-05-2019 10:15 – 06-05-2019 11:00

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • 06-05-2019 09:30 – 06-05-2019 10:15

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

 • 07-05-2019 10:15 – 07-05-2019 11:00

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • 07-05-2019 09:30 – 07-05-2019 10:15

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

 • 08-05-2019 10:15 – 08-05-2019 11:00

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • 08-05-2019 09:30 – 08-05-2019 10:15

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.