Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Related upco­ming events

  • 06-04-2020 09:30 – 06-04-2020 12:00

    Recy­ta­tO­RATOR – Konkurs recy­ta­torsko-oratorski adre­so­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i regionu. Uczest­nicy przy­go­to­wują dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór.