Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Powią­zane nadcho­dzące wyda­rzenia

 • 18-12-2018 09:00 – 18-12-2018 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • 18-12-2018 10:30 – 18-12-2018 12:00

  Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych.

 • 18-12-2018 11:00 – 18-12-2018 11:45

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 18-12-2018 10:00 – 18-12-2018 10:45

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 18-12-2018 09:00 – 18-12-2018 09:45

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 20-12-2018 11:30 – 20-12-2018 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • 20-12-2018 10:30 – 20-12-2018 11:15

  Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych.

 • 20-12-2018 09:00 – 20-12-2018 10:30

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie warto­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • 20-12-2018 10:30 – 20-12-2018 12:00

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.