Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wydarzenia

 • 23-10-2019 13:00 – 23-10-2019 13:45

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 23-10-2019 12:00 – 23-10-2019 12:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • 23-10-2019 11:00 – 23-10-2019 11:45

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 23-10-2019 10:00 – 23-10-2019 10:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • 29-10-2019 11:00 – 29-10-2019 12:30

  W oparciu o wybrane teksty literackie ilustru­jące różne wartości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym, pozama­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swobodnie dysku­tować, oglądać fragmenty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać fragmentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.

 • 29-10-2019 09:00 – 29-10-2019 10:30

  W oparciu o wybrane teksty literackie ilustru­jące różne wartości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym, pozama­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swobodnie dysku­tować, oglądać fragmenty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać fragmentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.

 • 18-11-2019 13:30 – 18-11-2019 14:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • 18-11-2019 13:30 – 18-11-2019 14:15

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 18-11-2019 10:30 – 18-11-2019 11:15

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 18-11-2019 09:30 – 18-11-2019 10:15

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.