Pastwiska wyobraźni

Zobacz kalen­darz
19-11-2018 09:00 – 14:30

Warsz­taty dla muzeal­ników z województwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edukacja niepod­le­gło­ściowa“.
9.30 – przywi­tanie uczest­ników
9.40 – Muzeum Oświaty w Bydgoszczy na 100-lecie odzyskania niepod­le­głości – prezen­tacja wystawy poste­rowej
10.00 – Sprawie­dliwi wśród narodów świata – Irena Sendle­rowa
10.30 – Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog – oprowa­dzenie po wystawie
10.45 – Stara szkoła, germa­ni­zacja, Polacy walczący o niepod­le­głość
11.15 – wystą­pienia gości
11.45 – przerwa kawowa
12.15 – uczest­nicy podzie­leni na grupy uczest­nicza w warsz­ta­tach i zajęciach pokazo­wych (escape room, gry histo­ryczne dot. niepo­gle­głości, robienie kotylionów
14.30 – spotkanie autor­skie z Markiem Paster­czu­kiem i Jerzym Lelwicem – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“