Pastwiska wyobraźni

Zobacz kalen­darz
19-11-2018 09:00 – 14:30

Warsz­taty dla muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edu­kacja nie­pod­le­gło­ściowa“.
9.30 – przy­wi­tanie uczest­ników
9.40 – Muzeum Oświaty w Byd­goszczy na 100-lecie odzy­skania nie­pod­le­głości – pre­zen­tacja wystawy poste­rowej
10.00 – Spra­wie­dliwi wśród narodów świata – Irena Sen­dle­rowa
10.30 – Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog – opro­wa­dzenie po wystawie
10.45 – Stara szkoła, ger­ma­ni­zacja, Polacy wal­czący o nie­pod­le­głość
11.15 – wystą­pienia gości
11.45 – przerwa kawowa
12.15 – uczest­nicy podzie­leni na grupy uczest­nicza w warsz­ta­tach i zaję­ciach poka­zo­wych (escape room, gry histo­ryczne dot. nie­po­gle­głości, robienie koty­lionów
14.30 – spo­tkanie autor­skie z Markiem Paster­czu­kiem i Jerzym Lel­wicem – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawdy, mity, legendy“