Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy

Powią­zane nadcho­dzące wyda­rzenia

  • 22-11-2018 16:30 – 22-11-2018 19:00

    Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.