Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wydarzenia

 • 17-10-2019 10:00 – 17-10-2019 11:30

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
 • 18-10-2019 13:00 – 18-10-2019 14:30

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach Festi­walu Nauki. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
 • 23-10-2019 13:00 – 23-10-2019 13:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 23-10-2019 12:00 – 23-10-2019 12:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 23-10-2019 09:00 – 23-10-2019 09:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 23-10-2019 11:00 – 23-10-2019 11:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 28-10-2019 12:30 – 28-10-2019 13:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 28-10-2019 11:30 – 28-10-2019 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 29-10-2019 11:00 – 29-10-2019 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 29-10-2019 09:00 – 29-10-2019 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.