Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Related upcoming events

 • 24-10-2018 09:00 – 24-10-2018 09:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kształ­tu­jące spostrze­gaw­czość, refleks, pamięć, logiczne myślenie.

 • 24-10-2018 11:00 – 24-10-2018 11:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kształ­tu­jące spostrze­gaw­czość, refleks, pamięć, logiczne myślenie.

 • 24-10-2018 12:00 – 24-10-2018 12:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kształ­tu­jące spostrze­gaw­czość, refleks, pamięć, logiczne myślenie.

 • 24-10-2018 10:00 – 24-10-2018 10:45

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kształ­tu­jące spostrze­gaw­czość, refleks, pamięć, logiczne myślenie.

 • 09-11-2018 09:00 – 09-11-2018 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.
 • 22-11-2018 12:00 – 22-11-2018 13:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.

 • 22-11-2018 11:00 – 22-11-2018 12:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.