Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wyda­rzenia

 • 17-12-2019 09:00 – 17-12-2019 10:30
  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej ze Świętym Miko­łajem i Bożym Naro­dze­niem.
 • 17-12-2019 11:00 – 17-12-2019 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl.1 – 3 w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

 • 18-12-2019 11:00 – 18-12-2019 12:30
  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej ze Świętym Miko­łajem i Bożym Naro­dze­niem.
 • 18-12-2019 09:00 – 18-12-2019 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl.1 – 3 w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

 • 19-12-2019 11:00 – 19-12-2019 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl.1 – 3 w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

 • 19-12-2019 09:00 – 19-12-2019 10:30
  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej ze Świętym Miko­łajem i Bożym Naro­dze­niem.
 • 17-01-2020 09:00 – 17-01-2020 10:30

  Zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych orga­ni­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo;
  • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo.
 • 21-01-2020 10:30 – 21-01-2020 12:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.

 • 21-01-2020 09:00 – 21-01-2020 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.