Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy