Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Byd­goszczy

Powią­zane nad­cho­dzące wyda­rzenia

 • 25-04-2019 10:00 – 25-04-2019 11:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły pod­sta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
 • 26-04-2019 13:00 – 26-04-2019 13:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 26-04-2019 11:00 – 26-04-2019 11:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 26-04-2019 12:00 – 26-04-2019 12:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 26-04-2019 09:00 – 26-04-2019 09:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 26-04-2019 10:00 – 26-04-2019 10:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 29-04-2019 11:00 – 29-04-2019 12:30

  Cele zajęć dla naj­młod­szych uczniów:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.
 • 29-04-2019 09:00 – 29-04-2019 10:30

  Cele zajęć dla naj­młod­szych uczniów:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.
 • 30-04-2019 13:00 – 30-04-2019 14:30

  Cele zajęć dla naj­młod­szych uczniów:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.
 • 30-04-2019 11:00 – 30-04-2019 12:30

  Cele zajęć dla naj­młod­szych uczniów:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.