Erleb­ni­sreise mit Deutsch

Zobacz kalen­darz

Szko­lenie dla germa­ni­stów „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“ popro­wa­dzone przez p. M. Bodzyńską ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemieckiego.