Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Kwie­cień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Euro­pejska Noc Muzeów w Muzeum Oświaty
  17:00 -01:00
  19 – 05-2018 – 20-05 – 2018

  Muzeum Oświaty zaprasza na zwie­dzanie wystaw i do udziału w wydarze­niach towarzy­szą­cych:

  Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków“ – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  Szkol­nictwo w okresie PRL – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

  Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela“ – wystawa przezna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób związa­nych z oświatą.

  Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945“ – w bie­żącym roku przy­pada 70. rocz­nica zakoń­czenia II wojny świa­towej, dlatego zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

  Marian Rejewski – genialny kryp­tolog, mate­matyk, bydgosz­czanin“ – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała moż­li­wość wykorzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

  Wer­nisaż wystawy Grupy Plama’s z Szubina“, która ist­nieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i ama­torzy, uprawia­jący różne dzie­dziny sztuk wizual­nych: malar­stwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę arty­styczną. Wśród tematów domi­nuje pejzaż, ale nie brakuje również mar­twych natur, por­tretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abs­trakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabi­szyna, Ryna­rzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Byd­goszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu gale­riach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostat­nich kilku lat opowia­da­ją­cych o miej­scach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszel­kich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywie­rają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Ple­szyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Kry­styna Banach (Szubin), Miro­sław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elż­bieta Kotz (Łabi­szyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wie­sława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Ryna­rzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobie­szyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Wal­demar Zyśk (Byd­goszcz), Wal­demar Jarosz (Koszalin). Początek o godz. 18.00.

  Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna“ – pre­lekcja zostanie wygło­szona przez dr Kata­rzynę Gry­sińską-Jarmułę z UKW w Byd­goszczy. Akcentem koń­czącym pre­lekcję będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pło­mienie“ z Byd­goszczy (godz. 17.00).

  Sztandar Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego“ – ważnym ele­mentem tego­rocznej Nocy Muzeów będzie przeka­zanie sztan­daru ZNP w Byd­goszczy do Muzeum Oświaty.

 • Wer­nisaż wystawy Grupy Plama’s
  17:00 -18:00
  19-05-2018

  Grupa Plama’s ist­nieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i ama­torzy, uprawia­jący różne dzie­dziny sztuk wizual­nych: malar­stwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę arty­styczną. Wśród tematów domi­nuje pejzaż, ale nie brakuje również mar­twych natur, por­tretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abs­trakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabi­szyna, Ryna­rzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Byd­goszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu gale­riach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostat­nich kilku lat opowia­da­ją­cych o miej­scach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszel­kich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywie­rają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Ple­szyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Kry­styna Banach (Szubin), Miro­sław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elż­bieta Kotz (Łabi­szyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wie­sława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Ryna­rzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobie­szyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Wal­demar Zyśk (Byd­goszcz), Wal­demar Jarosz (Koszalin).

 • Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna
  18:00 -19:00
  19-05-2018

  Pre­lekcja dr Kata­rzyny Gry­siń­skiej-Jarmuły z UKW w Byd­goszczy. Akcentem koń­czącym pre­lekcję będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pło­mienie“ z Byd­goszczy.

20
21
22
23
 • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze
  09:00 -11:00
  23-05-2018

  Połą­czenie geo­me­trii ze sztuką, two­rzenie obrazów za pomocą odcinków z kolo­ro­wych nitek. Uczest­nicy zapo­znają się z goto­wymi obra­zami oraz sami spró­bują sił w wyszy­waniu. Zajęcia dla uczniów kl.7 – 8 i 2 – 3 gimn.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  23-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

24
 • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze
  09:00 -11:00
  24-05-2018

  Połą­czenie geo­me­trii ze sztuką, two­rzenie obrazów za pomocą odcinków z kolo­ro­wych nitek. Uczest­nicy zapo­znają się z goto­wymi obra­zami oraz sami spró­bują sił w wyszy­waniu. Zajęcia dla uczniów kl.7 – 8 i 2 – 3 gimn.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  24-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

25
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  09:00 -01:00
  25 – 05-2018 – 01-01 – 1970

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Tangram i spółka
  09:00 -11:00
  25-05-2018

  Dzieci poznają geo­me­tryczne łami­główki, takie jak tangram, jajko Kolumba, pen­to­mino itp. Samo­dzielnie wyko­nują jedną z wybra­nych ukła­danek, którą będą mogli zabrać ze sobą. Zajęcia dla uczniów klas 4 – 6.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  25-05-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

26
27
28
29
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  29-05-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  11:00 -12:30
  29-05-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Jesteś siebie wart
  12:30 -13:15
  29-05-2018

  Zajęcia z doradztwa zawo­do­wego. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie war­to­ścio­wania swoich mocnych stron.

 • Poznaj zawody
  13:15
  29-05-2018

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie mło­dzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na ste­reo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

30
31
Czer­wiec
Czer­wiec
Czer­wiec