To, co konieczne, to, co zbyteczne

Zobacz kalen­darz

Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przy­go­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.