Euro­pejska Noc Muzeów w Muzeum Oświaty

View Calendar
19-05-2018 17:00 – 20-05-2018 01:00

Muzeum Oświaty zaprasza na zwie­dzanie wystaw i do udziału w wydarze­niach towarzyszących:

Szkoła naszych dziadków i pradziadków“ – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia międzywojennego.

Szkol­nictwo w okresie PRL – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.

Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela“ – wystawa przezna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób związa­nych z oświatą.

Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945“ – w bieżącym roku przy­pada 70. rocz­nica zakoń­czenia II wojny świa­towej, dlatego zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – genialny kryp­tolog, mate­matyk, bydgosz­czanin“ – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możli­wość wykorzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

Wernisaż wystawy Grupy Plama’s z Szubina“, która istnieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i amatorzy, uprawia­jący różne dzie­dziny sztuk wizual­nych: malar­stwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę arty­styczną. Wśród tematów domi­nuje pejzaż, ale nie brakuje również martwych natur, portretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abstrakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabi­szyna, Ryna­rzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Bydgoszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu gale­riach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostat­nich kilku lat opowia­da­ją­cych o miej­scach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszel­kich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywie­rają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Pleszyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Krystyna Banach (Szubin), Miro­sław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elżbieta Kotz (Łabi­szyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wiesława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Ryna­rzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobie­szyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Waldemar Zyśk (Bydgoszcz), Waldemar Jarosz (Koszalin). Początek o godz. 18.00.

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna“ – prelekcja zostanie wygło­szona przez dr Kata­rzynę Grysińską-Jarmułę z UKW w Bydgoszczy. Akcentem kończącym prelekcję będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie“ z Bydgoszczy (godz. 17.00).

Sztandar Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego“ – ważnym elementem tego­rocznej Nocy Muzeów będzie przeka­zanie sztan­daru ZNP w Bydgoszczy do Muzeum Oświaty.