Język angielski dla seniorów

Zobacz kalen­darz

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce.