Gawęda o książce, czyli book­tal­king prak­tycznie

Book­tal­king to krótkie zare­kla­mo­wanie książki. Nie jest to stresz­czenie ani recenzja, ale raczej przed­sta­wienie boha­terów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słu­chacze chcieli sięgnąć po nią i prze­czytać ją samo­dzielnie. Book­tal­king to również dzie­lenie się ze słu­cha­czami swoim entu­zja­zmem do książek i zachę­canie do czy­tania dla przy­jem­ności.

Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach

W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilu­stru­jące różne war­tości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są war­tości w ujęciu mate­rialnym, poza­ma­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swo­bodnie dys­ku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad zna­cze­niem war­tości w swoim życiu.