Wszystkie moje mamy

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej.

Świą­teczne opowieści

Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej ze Świętym Miko­łajem i Bożym Naro­dze­niem.