Czy wojna jest dla dzieci?

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.

Dzieje Bydgoszczy pod zaborem

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Cele: zapo­znanie z 148 latami historii miasta; z jego rozbu­dową, z dąże­niem zaborcy do wyna­ro­do­wienia Polaków. Zapre­zen­to­wani będą również boha­te­rowie – wielcy społecz­nicy – którzy poświę­cając swój czas, zdrowie oraz życie, zwią­zali się z miastem nad Brdą, broniąc ojczy­stego języka, tradycji, przy­go­to­wując się do walki o niepod­le­głość.

Dzieje Bydgoszczy pod zaborem

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Cele: zapo­znanie z 148 latami historii miasta; z jego rozbu­dową, z dąże­niem zaborcy do wyna­ro­do­wienia Polaków. Zapre­zen­to­wani będą również boha­te­rowie – wielcy społecz­nicy – którzy poświę­cając swój czas, zdrowie oraz życie, zwią­zali się z miastem nad Brdą, broniąc ojczy­stego języka, tradycji, przy­go­to­wując się do walki o niepod­le­głość.

Gra o Polskę

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.