Wydarzenia

Kalen­darz prezen­tuje zajęcia eduka­cyjne, muzealne, wystawy, spotkania autor­skie, szkolenia i warsz­taty organi­zo­wane przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Sierpień
Sierpień
Sierpień
Sierpień
Sierpień
Sierpień
1
2
3
4
5
6
7
 • Narodowe Czytanie 2019
  11:30 ‑14:00
  07-09-2019

  • Odczy­tanie listu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy.
  • Prezen­tacja wystawy książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy.
  • Losowanie tytułu noweli do przeczy­tania i wysłu­chania przez uczest­ników akcji Narodowe Czytanie.
  • Zapro­szenie do wspól­nego czytania.
  • Quizy z niespo­dzian­kami.
  • Selfie z pisarzem, selfie z książką.
  • Pieczę­to­wanie pieczęcią okolicz­no­ściową egzem­plarzy lektur przynie­sio­nych przez uczest­ników Narodo­wego Czytania.
  • Zwiedzanie biblio­teki.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • Stara szkoła
  10:30 ‑12:00
  25-09-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

26
27
28
29
30
Październik
Październik
Październik
Październik
Październik
Październik