Wyda­rzenia

Kalen­darz prezen­tuje zajęcia eduka­cyjne, muze­alne, wystawy, spotkania autor­skie, szko­lenia i warsz­taty orga­ni­zo­wane przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Luty
Luty
Luty
Luty
Luty
Luty
1
2
3
 • Sekrety Bydgoszczy
  10:00 ‑11:30
  03-03-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przy­bli­ża­jące najcie­kawsze wyda­rzenia z historii Bydgoszczy.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  03-03-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Stara szkoła
  11:45 ‑13:15
  03-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

4
 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  04-03-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  04-03-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Stara szkoła
  10:00 ‑11:30
  04-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  04-03-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne
  16:00 ‑19:00
  04-03-2020

  Spotkanie uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka angiel­skiego. Wykład kierow­nika Pracowni Wycho­wania i Psycho­lo­gicznej Pomocy Szkole: “Stres, wypa­lenie i jak sobie radzić w sytu­acjach trud­nych w pracy nauczy­ciela”.
5
 • Stara szkoła
  09:30 ‑11:00
  05-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

6
7
8
9
10
 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  10-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

11
 • Stara szkoła
  10:00 ‑11:30
  11-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

12
 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  12-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  10:30 ‑12:00
  12-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

13
 • Stara szkoła
  10:00 ‑11:30
  13-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

14
 • Stara szkoła
  09:30 ‑10:45
  14-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  10:45 ‑12:00
  14-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

15
16
17
18
19
 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  19-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

20
 • Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego
  15:45 ‑19:00
  20-03-2020

  Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół „Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego”. Warsz­taty popro­wadzi Ewa Osta­szewska z Goethe-Institut Warszawa. Celem warsz­tatów jest, aby uczestnik:
  • poznał celo­wość oraz zasady przy­go­to­wy­wania dobrych plakatów eduka­cyj­nych,
  • potrafił prak­tycznie zasto­sować poznane zasady w plano­waniu pracy z plakatem eduka­cyjnym,
  • wypra­cował i zapre­zen­tował własne propo­zycje plakatu eduka­cyj­nego.
21
22
23
24
 • Stara szkoła
  10:00 ‑11:30
  24-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

25
 • Poznajmy się!
  11:00 ‑12:30
  25-03-2020

  Zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 5 szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo;
  • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo.
26
 • Stara szkoła
  09:30 ‑10:15
  26-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  10:15 ‑11:00
  26-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  11:00 ‑11:45
  26-03-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

27
28
29
30
31
Kwie­cień
Kwie­cień
Kwie­cień
Kwie­cień
Kwie­cień