Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Zobacz kalen­darz

Połą­czenie geome­trii ze sztuką, tworzenie obrazów za pomocą odcinków z kolo­ro­wych nitek. Uczest­nicy zapo­znają się z goto­wymi obra­zami oraz sami spró­bują sił w wyszy­waniu. Zajęcia dla uczniów kl.7 – 8 i 2 – 3 gimn.