Wer­nisaż wystawy Grupy Plama’s

Zobacz kalen­darz
19-05-2018 17:00 – 18:00

Grupa Plama’s ist­nieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i ama­torzy, uprawia­jący różne dzie­dziny sztuk wizual­nych: malar­stwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę arty­styczną. Wśród tematów domi­nuje pejzaż, ale nie brakuje również mar­twych natur, por­tretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abs­trakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabi­szyna, Ryna­rzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Byd­goszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu gale­riach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostat­nich kilku lat opowia­da­ją­cych o miej­scach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszel­kich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywie­rają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Ple­szyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Kry­styna Banach (Szubin), Miro­sław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elż­bieta Kotz (Łabi­szyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wie­sława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Ryna­rzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobie­szyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Wal­demar Zyśk (Byd­goszcz), Wal­demar Jarosz (Koszalin).