Wystawa plene­rowa z okazji 100-lecia Niepod­le­głości

Otwarcie wystawy plene­rowej na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Ekspo­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Ekspo­zycję można oglądać do 6.10.2018 r.

450-lecie I LO w Toruniu

Wystawa plene­rowa w Centrum Kultu­ralno-Kongre­sowym Jordanki w Toruniu. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Ekspo­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

Wystawa foto­grafii Jana Szyca

Wernisaż wystawy poste­rowej w Urzę­dzie Marszał­kow­skim w Toruniu. Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Ekspo­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Wystawę można odwie­dzać do 21.09 2018 r.

Prezen­tacja Muzeum Oświaty w Dniu Regionów na zlocie ZHP na Wyspie Sobie­szew­skiej

Wystawa plene­rowa – część stałej ekspo­zycji promu­jącej postać słyn­nego bydgosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Możli­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Szyfro­wanie i deszy­fro­wanie zako­do­wa­nych infor­macji na specjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy. Warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu mogą poznawać sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię. Zapo­znanie z funk­cjo­no­wa­niem starej szkoły poprzez prezen­tację ekspo­natów z zasobów muzeum oraz poga­dankę i wykład. Kolejna atrakcja dla uczest­ników zlotu to warsz­taty pisania na maszynie.