Noc Muzeów

Zapra­szamy do zwie­dzania stałych eks­po­zycji:

Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.
„Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z tor­ni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.
„Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa prze­zna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób zwią­za­nych z oświatą.
„Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia byd­gosz­czan w tym okresie.
„Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała moż­li­wość wyko­rzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.

Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów

Ostatni dzień pre­zen­tacji wystawy pt. „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów” z kolekcji Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek, zor­ga­ni­zo­wanej z ini­cja­tywy Marka Micha­laka we współ­pracy z Miejską Biblio­teką Publiczną w Tucholi.

Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów

Otwarcie wystawy pt. „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów” z kolekcji Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek, zor­ga­ni­zo­wanej z ini­cja­tywy Marka Micha­laka we współ­pracy z Miejską Biblio­teką Publiczną w Tucholi. Eks­po­zycję można oglądać do 8 stycznia 2019 r.