Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

W biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Centrum Edu­kacji Mon­tes­sori. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edu­kacji włą­cza­jącej „Poznajmy się”. Spo­tkanie było okazją do poznania i zro­zu­mienia potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów uła­twia­ją­cych codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które poma­gają w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.
Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – Pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu.

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do dzia­ła­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 66 w Byd­goszczy zmagali się z łami­głów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę suk­cesem, a dwie były bardzo bliskie uwol­nienia się z escape roomu. Mło­dzież uczest­ni­czyła również w zaję­ciach z edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapo­znali się z doko­na­niami byd­go­skiego kryp­to­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zaję­ciach ćwi­czyli logiczne myślenie, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przy­jemnie.

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych w grupach sko­rzy­stali uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46. Na zaję­ciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ dys­ku­to­wali o war­to­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Aka­demii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozu­mo­wania, inte­gro­wania infor­macji, bły­ska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapa­mię­ty­wania. Podobne umie­jęt­ności przy­dały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno okre­ślony cel – wydo­stanie się z zamknię­tego pokoju – moty­wuje uczest­ników do wysiłku inte­lek­tu­al­nego.

Język angielski dla seniorów

Język angielski dla seniorów

Wydział Infor­macji i Wspie­rania Pla­cówek Oświa­to­wych przy­go­tował kolejną ciekawą ofertę dla seniorów: kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych. Zajęcia odby­wają się dwa razy w tygo­dniu. W pro­gramie kursu prze­wi­dziano 12 spotkań trwa­ją­cych 90 minut. Obecnie kurs dobiegł już pół­metka. Uczest­nicy mogą już powie­dzieć, że ten język nie jest im zupełnie obcy 🙂 Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie prze­wi­dziane są kolejne edycje kursu.

Anna Krasz­kie­wicz

Nowa oferta zajęć edu­ka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć edu­ka­cyj­nych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy posze­rzyła ofertę zajęć edu­ka­cyj­nych. „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych. Spo­tkania wspie­rają nauczy­cieli w reali­zacji nowej pod­stawy pro­gra­mowej doty­czącej nauki pro­gra­mo­wania na etapie edu­kacji wcze­snosz­kolnej. Zajęcia przy­go­to­wują uczniów do myślenia algo­ryt­mami oraz do reali­zacji pełnego procesu roz­wią­zy­wania pro­blemów przez gry, zabawy z wyko­rzy­sta­niem narzędzi elek­tro­nicz­nych i wizu­alne pro­gra­mo­wanie.
Cele zajęć:

  • pod­no­szenie kom­pe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • roz­wi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, ana­li­zo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów
  • nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt dla nauczy­cieli chcą­cych zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia edu­ka­cyjne z cyklu „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“.
Cele zajęć:

  • pod­no­szenie kom­pe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • roz­wi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, ana­li­zo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów
  • nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Pią­to­kla­siści roz­wią­zy­wali zagadki logiczne i mate­ma­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samo­dzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podo­bała się uczest­nikom, a duch rywa­li­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywa­li­zo­wali ze sobą w Aka­demii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gim­na­sty­kować umysł, aby wykazać prze­wagę nad innymi. Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych o war­to­ściach, jakimi trzeba kie­rować się na co dzień, pią­to­kla­siści żywo dys­ku­to­wali i bez skrę­po­wania wyra­żali swoje poglądy.

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 57 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Mło­dzież obej­rzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słyn­nego byd­gosz­cza­nina do zła­mania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w roz­wią­zaniu krzy­żówek o naj­wy­bit­niej­szym polskim kryp­to­logu. Wiedzę o szy­fro­waniu mło­dzież wyko­rzy­stała w prak­tyce, gdyż przy­dała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydo­stać po wyko­naniu szeregu zadań.

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Kolejna byd­goska pla­cówka – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. Ireny Sen­dle­rowej – sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zaję­ciach o war­to­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych i roz­wią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Uczniowie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­cenia Rol­ni­czego w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie pozna­wali sposoby bez­piecz­nego i poży­tecz­nego poru­szania się po Inter­necie. Kolejna godzina prze­zna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“, a temat brzmiał „Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać“. Kolejną godzinę mło­dzież spę­dziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umie­jęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicznym myśle­niem.

Edu­kacja czy­tel­nicza

Edu­kacja czy­tel­nicza

W dniach 24 – 25 stycznia w 242. rocz­nicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czy­telni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Byd­goszczy. Uczniowie zapo­znali się z krótką historią, zilu­stro­waną wystawą narzędzi do łupania orze­chów. Następnie wysłu­chali wybra­nych roz­działów baśni, by móc później roz­wiązać krzy­żówkę. Biblio­te­karze przy­bli­żyli im również postać jubi­lata oraz autora baletu, Piotra Czaj­kow­skiego. Na zakoń­czenie uczest­nicy spo­tkania obej­rzeli opo­wieść ani­mo­waną “Dziadek do orze­chów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Na zaję­ciach w biblio­tece…

Na zaję­ciach w biblio­tece…

Uczen­nice z Zespołu Szkół Han­dlo­wych w Byd­goszczy uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, na których pozna­wały dzieje książki, od jej naj­daw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagad­kami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w biblio­tecznym escape roomie – Klubie Enigma.

Biblio­teka tęt­niąca życiem

Biblio­teka tęt­niąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zaję­ciach w grupach. Wyka­zali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bez­piecznym korzy­staniu z Inter­netu, a później żywo dys­ku­to­wali o war­to­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywa­li­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zado­wo­leni.

Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

W czy­telni odbyło się spo­tkanie mło­dzieży z LO nr 1 oraz Col­le­gium Sale­sianum z rodo­witym Hisz­panem, nauczy­cielem języka hisz­pań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Naro­dzenia, syl­we­ster, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hisz­panii“. Pan Angel cie­kawie opo­wie­dział w swoim ojczy­stym języku o hisz­pań­skich zwy­cza­jach, ilu­strując wszystko barwną pre­zen­tacją. Nie mogło też zabraknąć odczy­tania skró­conej wersji „Dziadka do orze­chów“ po hisz­pańsku.