Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Uczniowie uczest­ni­czyli w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o wartości mądrości oraz o konse­kwen­cjach nieroz­sąd­nego podej­mo­wania decyzji. Następne zajęcia dotyczące kolejnej wartości w cyklu – dobroci odbędą się w styczniu 2018 r.

Nie jesteśmy sami na świecie…

Nie jesteśmy sami na świecie…

27 listopada 2017 r. gości­liśmy w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły podsta­wowej o warto­ściach w życiu człowieka. W ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” prowa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Wyjaśniła jedno­cze­śnie, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpowie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czytanego przez nauczy­ciela opowia­dania, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Beata Cieślińska

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Kotomierzu przyje­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przygo­to­wane dla nich podchwy­tliwe i wciąga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trudności uczą myślenia anali­tycz­nego i popraw­nego wniosko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywali­zacja wzmac­niała motywację do rozwią­zy­wania zadań logicz­nych i matema­tycz­nych. Uczniowie ćwiczyli koncen­trację, wyobraźnię przestrzenną, spostrze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg przeła­my­wania lekcyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miłośnicy główko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią intelektu, sprytem, kojarze­niem faktów i kreatywnym myśleniem.

Edukacja w biblio­tece

Edukacja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy przybyła do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Uczniowie brali udział w lekcjach o warto­ściach na podstawie litera­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zbyteczne“ oraz „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później ćwiczyli kompe­tencje matema­tyczne na zajęciach pn. Grywa­li­zacja. Dużo emocji wywoły­wały również zmagania z zagadkami logiczno-matema­tycz­nymi w escape roomie.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2

Uczniowie z Gimnazjum nr 2

Uczniowie spędzili w biblio­tece pięć godzin lekcyj­nych. Uczest­ni­czyli w zajęciach o bezpie­czeń­stwie w Inter­necie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasadach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Marianie Rejewskim i Enigmie przybli­żały młodzieży tę wybitną postać rodem z Bydgoszczy i wprowa­dzały w tajniki szyfro­wania. Później gimna­zja­liści ćwiczyli pamięć, spostrze­gaw­czość, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną na zajęciach pn. Grywa­li­zacja. Każda grupa zmagała się również z zagadkami i zadaniami w escape roomie, z którego należało się uwolnić przed upływem 45 minut. Uczniowie wykazali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Zajęcia o Rejewskim i Enigmie

Zajęcia o Rejewskim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia eduka­cyjne „Marian Rejewski – matematyk, kryptolog z Bydgoszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy obejrzeli prezen­tację multi­me­dialną związaną z tematem, a także zapoznali się z wystawą o M. Rejewskim. Młodzi adepci krypto­logii mieli okazję łamać kody na kompu­te­ro­wych symula­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Małgo­rzata Tyczyńska

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięćdzie­siąt razy zamknę­liśmy kilku­oso­bowe grupy, aby samodzielnie (lub z niewielką pomocą) uwolniły się z pokoju. W znale­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne rozwią­zy­wanie zagadek logicz­nych i matema­tycz­nych, kojarzenie faktów i anali­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząstkowy sukces motywuje do dalszego wysilania szarych komórek. Przydaje się nie tylko wiedza, spryt, ale również sprawność manualna, cierpli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywołuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauważają, że nabywają nową wiedzę, umiejęt­ności i spraw­ności.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

8 listopada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Podsta­wowej nr 15 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Prowa­dząca zajęcia wyjaśniła, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpowie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czytanego przez nauczy­ciela opowia­dania, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gimna­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dysku­to­wa­liśmy o zasadach korzy­stania z komputera, Internetu, o forach, portalach społecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uzależ­nienia od Internetu. Poruszał on m.in. problem zacho­wy­wania równowagi między światem wirtu­alnym a rzeczy­wi­stym. Prowa­dząca zajęcia przygo­to­wała również dla uczniów grę decyzyjną, w której uczest­nicy mogli sami zadecy­dować o poczy­na­niach bohatera kreskówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użytkow­ników sieci.

Grywa­li­zacja w biblio­tece

Grywa­li­zacja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listopada gości­liśmy w Biblio­tece uczniów bydgo­skich szkół na zajęciach Grywa­li­zacji. Rozwią­zując łamigłówki uczniowie rozwijali umiejęt­ność logicz­nego myślenia, wyobraźnię przestrzenną, pamięć i spostrze­gaw­czość. Wszystkim towarzy­szyło dużo emocji: chęć sprostania posta­wionym przed nimi zadaniom oraz radość z odnie­sio­nych sukcesów. Dzięku­jemy Wam za aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliża­jący się Dzień Niepod­le­głości był okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Spotka­liśmy się z uczniami Szkoły Podsta­wowej nr 62 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podsta­wowej w Cielu 6 i 7 paździer­nika br. na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej, rozwi­janie u uczniów zainte­re­sowań symbolami narodo­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zainte­re­sowań czytel­ni­czych. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy, jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmysło­wienie dzieciom, jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka. Uczniowie definio­wali termin „wartość”, nazywali i krótko omawiali podsta­wowe wartości. Szcze­gólną uwagę zwrócono na zanali­zo­wanie, jak wartości wpływają na działal­ność człowieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia wartości i jakie są tego konse­kwencje.
Na kolejnych zajęciach nauczy­ciel wyjaśnił, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpowie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czytanych przez nauczy­cieli opowiadań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Ortografia na wesoło

Ortografia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świado­mości Dysleksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów dotyczą­cych rozwią­zy­wania specy­ficz­nych trudności w nauce czytania i pisania w środo­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzieciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie pracowali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmierzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gimna­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie znale­zienia kodów potrzeb­nych do uwolnienia się. Zadania matema­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom uczniowie zdołali otworzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkrywali kolejne zagadki. Na koniec odgadli cztero­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogłoszo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego. Mottem spotkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Uczniowie Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 2, Technikum Gastro­no­micz­nego i Technikum Budow­la­nego wysłu­chali prelekcji na temat czynienia dobra, pomagania innym i idei wolon­ta­riatu. Zapro­szony gość siostra Magdalena ze zgroma­dzenia Alber­tynek w Bydgoszczy opowie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgroma­dzenie konty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospicjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zaprosiła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapoznała z pracą wolon­ta­riusza na oddziale. Prowa­dząca spotkanie Małgo­rzata Tyczyńska mówiła o idei dobra używając do tego symboliki chleba. Młodzież zachęcona do pomagania innym posta­no­wiła zorga­ni­zować akcję i przekazać w niedługim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych. Powodzenia!
Małgo­rzata Tyczyńska