Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Proces naucza­nia i wycho­wa­nia przebiega nie tylko w szkol­nych murach. Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 38 w Bydgosz­czy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Maria­nie Rejew­skim i jego sukce­sie złama­nia kodu Enigmy. Zajęcia o tematyce histo­rycz­nej prowa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­li­ści dysku­to­wali o warto­ściach na zajęciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspól­nie tworzyli plakaty, układali hierar­chię warto­ści grupy. Wszyscy wysilali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania matema­tyczne, zagadki, kojarzyli i anali­zo­wali fakty, wykazy­wali się zręcz­no­ścią i pomysło­wo­ścią.

Z ortogra­fią na wesoło

Z ortogra­fią na wesoło

Z okazji Europej­skiego Tygodnia Świado­mo­ści Dyslek­sji, w dniach 2–12 paździer­nika 2017 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza na zajęcia pt. „Z ortogra­fią na wesoło“. Oferta skiero­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wo­wym celem naszej akcji ”Ortogra­fia na wesoło” jest przypo­mnie­nie i utrwa­le­nie pisowni wyrazów z tzw. trudno­ścią ortogra­ficzną, integra­cja dzieci, a także popula­ry­za­cja naszej biblio­teki w środo­wi­sku lokal­nym.
Zajęcia przebie­gają w swobod­nej i wesołej atmos­fe­rze. Jedno­cze­śnie pozwa­lają przyswoić zasady prawi­dło­wej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Ucznio­wie pracują indywi­du­al­nie z kartą pracy, zespo­łowo słucha­jąc wierszy­ków-rymowa­nek oraz biorąc aktywny udział w panto­mi­mie.

Kontakt: Czytel­nia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­li­śmy uczniów drugiej klasy Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 w Bydgosz­czy. Tematem zajęć była przyjaźń. Dzieci wysłu­chały opowia­da­nia z książki 12 ważnych opowie­ści, a następ­nie rozwią­zały kilka zadań przygo­to­wa­nych na stronie Learning Apps. Przygo­to­wały również sperso­na­li­zo­waną grę eduka­cyjną o warto­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wa­nie postaw i rozumie­nie uniwer­sal­nych warto­ści, rozwi­ja­nie wyobraźni, twórczego myśle­nia i uczuć oraz wyzwa­la­nie twórczej aktyw­no­ści.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o warto­ściach w ramach programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z przeczy­ta­nym tekstem oraz ćwicze­nia kreatywne.
Więcej infor­ma­cji pod numerem telefonu 52 341 19 84 wew. 16.

Włady­sław Raczkie­wicz

Włady­sław Raczkie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza i trwają­cym Świętem Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza. Ucznio­wie Gimna­zjum nr 52 w Bydgosz­czy wysłu­chali wykładu oraz obejrzeli prezen­ta­cję na temat ostat­niego wojewody pomor­skiego w dziejach Drugiej Rzeczy­po­spo­li­tej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgo­ska wykazuje zainte­re­so­wa­nie wielkimi posta­ciami związa­nymi z histo­rią naszego regionu i kraju.  plakat

Biblio­teka bez tajem­nic

Biblio­teka bez tajem­nic

W sobotę w naszej placówce na czytel­ni­ków i ich rodziny czekało wiele atrak­cji. Tego dnia szcze­gól­nie stara­li­śmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajem­nic.

W Wypoży­czalni odwie­dza­jący nas oglądali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czytelni przygo­to­wa­li­śmy gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku 3–9 lat, natomiast dorośli mogli się zapoznać z wyeks­po­no­waną litera­turą obcoję­zyczną: „Język obcy… Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­ta­tów z Teatrzy­kiem Kamishi­bai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Onichi­mow­skiej, „Szuka­jąc Marudka” Kumiko Yamamoto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Brouil­lard i Christiana Ferrari.

Dużym zainte­re­so­wa­niem cieszyła się prezen­ta­cja „Ptaki znad Wisły“ Benedykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz werni­saż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­ka­rza z PBW.

Dodat­kowo każdy zainte­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy. Nie pobie­ra­li­śmy też kar za przetrzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pracow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTY­NIE INTEGRA­CYJ­NYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potra­fię zorga­ni­zo­wa­nym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Inowro­cła­wiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kujawianka, ogłoszono rozwią­za­nie konkursu na czapkę Napole­ona. Następ­nie ucznio­wie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zabawach i grach rekre­acyj­nych, zmaga­niach sporto­wych, karaōke, turnieju gier stoli­ko­wych, konkur­sie plastycz­nym, konkur­sie czytel­ni­czym, podcho­dach przyrod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­ko­wie jury konkursu plastycz­nego pracow­nicy biblio­teki oceniali pięknie wykonane przez uczniów kolaże w kształ­cie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dziecię­cych bohate­rów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkol­nym konkurs czytel­ni­czy pn. W krainie baśni i fanta­zji, podczas którego dzieci losowały zagadki i odpowia­dały na pytania dotyczące przeczy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odgady­wali też tytuły dziecię­cych lektur pokazy­wa­nych im przez prowa­dzą­cych. Układali też puzzle i starali się odpowie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolorowe ilustra­cje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i niespo­dzianki. Po zakoń­cze­niu zabaw i zmagań sporto­wych, eduka­cyj­nych i artystycz­nych, odbył się piknik na boisku szkol­nym, gdzie na uczest­ni­ków czekała pyszna grochówka, kiełba­ski i słodko­ści. W biblio­tece szkol­nej odbywał się kiermasz używa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufundo­wane przez organi­za­to­rów.

Tydzień Biblio­tek w <span class="caps">PBW</span> w Bydgosz­czy

Tydzień Biblio­tek w PBW w Bydgosz­czy

Kolejne dni Tygodnia Biblio­tek upłynęły w naszej placówce na rozmo­wach o tym, co w życiu najważ­niej­sze, czyli o warto­ściach.
W zajęciach eduka­cyj­nych uczest­ni­czyli, między innymi, ucznio­wie Gimna­zjum nr 6 Mistrzo­stwa Sporto­wego Zespołu Szkół nr 10 w Bydgosz­czy. 10 maja odwie­dzili nas gimna­zja­li­ści z klas o profilu judo i piłka nożna dziew­cząt, 15 maja – ucznio­wie z klas o profilu piłka nożna chłop­ców. Młodzieży towarzy­szyły wycho­waw­czy­nie: pani Joanna Lipowicz-Jagodziń­ska, pani Bożena Dirbach i pani Jolanta Nadolna. 11 maja, to my gości­li­śmy, na zapro­sze­nie p. Anny Wider­kie­wicz , pedagoga szkol­nego w Zespole Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej, w Wojewódz­kim Szpitalu Dziecię­cym im. J. Brudziń­skiego w Bydgosz­czy. Młodzi sportowcy uczest­ni­czyli też w zajęciach, na których pozna­wali histo­rię książki od staro­żyt­no­ści po współ­cze­sność.

<span class="dquo">„</span>To, co konieczne – to, co zbyteczne“

To, co konieczne – to, co zbyteczne“

W rozpo­czy­na­ją­cym się 8 maja Tygodniu Biblio­tek naszą placówkę odwie­dziła młodzież gimna­zjalna z Zespołu Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej. Ucznio­wie uczest­ni­czyli w zajęciach eduka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tym razem spotka­nie odbywało się pod hasłem „To, co konieczne – to co, zbyteczne”.

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliża­jące się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konsty­tu­cji były okazją do zorga­ni­zo­wa­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycz­nej. 26 kwiet­nia br. spotka­li­śmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Bydgosz­czy na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem naszych zajęć było kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej, rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.
Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projek­cją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej : biało-czerwo­nej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następ­nie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówio­nej posta­wie. Podkre­śli­li­śmy jak ważne jest szano­wa­nie symboli, duma z ich posia­da­nia oraz kształ­to­wa­nie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście obowiąz­ko­wym elemen­tem było głośne czyta­nie. Nawią­zu­jąc do tematyki zajęć wykorzy­sta­li­śmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wykony­wa­nie kokardy narodo­wej zwanej kotylio­nem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierw­szy wykazu­jąc się przy tym ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­cze­nie każdy otrzy­mał drobny upomi­nek.

Wielka­nocne trady­cje

Wielka­nocne trady­cje

Pracow­nicy Czytelni przepro­wa­dzili w okresie przed­świą­tecz­nym cykl zajęć eduka­cyj­nych, przybli­ża­ją­cych dzieciom i młodzieży zwyczaje i trady­cje wielka­nocne.

Pisanka – wielka­nocny symbol

Pisanka – wielka­nocny symbol

W Czytelni otwarto wystawę poświę­coną pisance – jednemu z najważ­niej­szych symboli Wielka­nocy. Zgroma­dzono kilka­dzie­siąt artefak­tów. Ozdoby wielka­nocne zostały wykonane różnymi techni­kami. Można podzi­wiać kraszanki, drapanki, rzeźbione w drewnie, wydmuszki ozdobione delikatną koronką, koloro­wymi nićmi i hafto­wane. Pokaźną część prac stano­wią pisanki, których autorami są nauczy­ciele biblio­te­ka­rze PBW w Bydgosz­czy. Otwar­ciu wystawy towarzy­szyła pogadanka na temat histo­rii pisanki. Bogata litera­tura z zasobów własnych biblio­teki stała się inspi­ra­cją tego nieco­dzien­nego wydarze­nia.
W najbliż­szych dniach zostaną przepro­wa­dzone zajęcia dla grup przed­szkol­nych, uczniów bydgo­skich szkół, zuchów, harce­rzy i innych grup zorga­ni­zo­wa­nych, a także dla wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych polską trady­cją. Wystawa będzie czynna do 22 kwiet­nia br. Serdecz­nie zapra­szamy.

Escape room – pokój zagadek

Escape room – pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­dzia­łek, wtorek, środa, czwar­tek, piątek – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Do escape roomu „Klub Enigma“ (ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4 w Bydgosz­czy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wa­cji dokonuje jedna osoba dla całej grupy.
Grupy szkolne zgłaszane przez nauczy­ciela umawiamy również poza propo­no­wa­nym harmo­no­gra­mem wejść (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty.

Regula­min Escape roomu

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Marian Rejew­ski

Marian Rejew­ski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­za­cję projektu o Maria­nie Rejew­skim, jego dokona­niach i znacze­niu złama­nia szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkry­cie dla losów II wojny świato­wej. Skiero­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym z wykorzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których ucznio­wie zapoznają się z życiem oraz działal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego dokona­niami na polu matema­tyki oraz krypto­lo­gii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wa­nia maszy­no­wego oraz przećwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wa­nie wiado­mo­ści z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80-tej rocznicy złama­nia Enigmy przez tego wybit­nego matema­tyka i genial­nego krypto­loga, który urodził się w Bydgosz­czy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powró­cił z tułaczki na obczyź­nie po zakoń­cze­niu wojny.

Częstym gościem biorą­cym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy, który wygła­sza przy tej okazji prelek­cję na temat życia i działal­no­ści znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego matema­tyka i krypto­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o histo­rii złama­nia kodu maszyny szyfru­ją­cej.

Cele zajęć:

 • Budowa­nie własnej tożsa­mo­ści młodego pokole­nia.
 • Promo­wa­nie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dza­nie pasji matema­tycz­nych uczniów poprzez przybli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowocze­snej matema­tyki.
 • Rozwi­ja­nie zainte­re­so­wań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wa­nie wpływu złama­nia szyfru Enigmy na losy II wojny świato­wej.
 • Wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dze­nie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakre­sie eduka­cji regio­nal­nej.
 • Promo­wa­nie książek o Maria­nie Rejew­skim oraz pozosta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środo­wi­sku
OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEW­SKI: MATEMA­TYKKRYPTO­LOGBYDGOSZ­CZY

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1–6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zajęciach z eduka­cji regio­nal­nej „Marian Rejew­ski – matema­tyk i krypto­log z Bydgosz­czy”.

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­za­cja w środo­wi­sku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwróce­nie uwagi na znacze­nie złama­nia kodu Enigmy,
 • budze­nie dumy z przyna­leż­no­ści do regionu, z której pocho­dzi wybitny rodak: matema­tyk, krypto­log,
 • kształ­to­wa­nie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wa­nie histo­rii własnego narodu,
 • wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli w reali­za­cji eduka­cji regio­nal­nej.

Program każdego spotka­nia przewi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej histo­rii,
 • zajęcia plastyczne – wykona­nie ilustra­cji lub innej pracy związa­nej z tematem,
 • krótka prezen­ta­cja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyń­ska
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 52 341–30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­li­śmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” oraz uczest­ni­czyło w zajęciach szyfro­wa­nia danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Histo­rii Polski w Warsza­wie obejmu­jący grę krypto­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelek­cje, mobilną wystawę w kilku­na­stu miejscach woj. kujaw­sko-pomor­skiego oraz wydanie publi­ka­cji dla młodego czytel­nika o słynnym krypto­logu.

Zapra­szamy do obejrze­nia stałej wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ i na zajęcia dla uczniów z wykorzy­sta­niem symula­to­rów Enigmy.

     

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 052 342–65-90