Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­li­śmy siódmą edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inaugu­ra­cyjne spotka­nia, które poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem „Akade­mii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich ucznio­wie klas I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy.
Zajęcia obejmo­wały prezen­ta­cję dotyczącą postaci i dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie fragmen­tów „Akade­mii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akade­mii pana Kleksa: klekso­gra­fię i przędze­nie liter i samodziel­nie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbo­wać pisania piórem i atramen­tem. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w paździer­niku.

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­li­śmy uczniów drugiej klasy Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 w Bydgosz­czy. Tematem zajęć była przyjaźń. Dzieci wysłu­chały opowia­da­nia z książki 12 ważnych opowie­ści, a następ­nie rozwią­zały kilka zadań przygo­to­wa­nych na stronie Learning Apps. Przygo­to­wały również sperso­na­li­zo­waną grę eduka­cyjną o warto­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wa­nie postaw i rozumie­nie uniwer­sal­nych warto­ści, rozwi­ja­nie wyobraźni, twórczego myśle­nia i uczuć oraz wyzwa­la­nie twórczej aktyw­no­ści.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o warto­ściach w ramach programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z przeczy­ta­nym tekstem oraz ćwicze­nia kreatywne.
Więcej infor­ma­cji pod numerem telefonu 52 341 19 84 wew. 16.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­li­śmy kolejną, szóstą już edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W sześciu ostat­nich przed wakacjami spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział ucznio­wie klas I-III ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgosz­czy.
Po krótkim wprowa­dze­niu na temat książki, biblio­teki i roli czyta­nia, wybra­li­śmy się na wycieczkę po naszej insty­tu­cji. Zwiedzi­li­śmy Wypoży­czal­nię, Czytel­nię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­ka­rza na danym stano­wi­sku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czyta­nie – tym razem nowa publi­ka­cja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stelma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogólno­pol­ską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czyta­niu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują przeczy­tać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał upominki z Funda­cji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczy­cie­lom udanych wakacji i zapra­szamy od września na kolejną edycję.

Włady­sław Raczkie­wicz

Włady­sław Raczkie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza i trwają­cym Świętem Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza. Ucznio­wie Gimna­zjum nr 52 w Bydgosz­czy wysłu­chali wykładu oraz obejrzeli prezen­ta­cję na temat ostat­niego wojewody pomor­skiego w dziejach Drugiej Rzeczy­po­spo­li­tej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgo­ska wykazuje zainte­re­so­wa­nie wielkimi posta­ciami związa­nymi z histo­rią naszego regionu i kraju.  plakat

Biblio­teka bez tajem­nic

Biblio­teka bez tajem­nic

W sobotę w naszej placówce na czytel­ni­ków i ich rodziny czekało wiele atrak­cji. Tego dnia szcze­gól­nie stara­li­śmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajem­nic.

W Wypoży­czalni odwie­dza­jący nas oglądali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czytelni przygo­to­wa­li­śmy gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku 3–9 lat, natomiast dorośli mogli się zapoznać z wyeks­po­no­waną litera­turą obcoję­zyczną: „Język obcy… Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­ta­tów z Teatrzy­kiem Kamishi­bai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Onichi­mow­skiej, „Szuka­jąc Marudka” Kumiko Yamamoto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Brouil­lard i Christiana Ferrari.

Dużym zainte­re­so­wa­niem cieszyła się prezen­ta­cja „Ptaki znad Wisły“ Benedykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz werni­saż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­ka­rza z PBW.

Dodat­kowo każdy zainte­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy. Nie pobie­ra­li­śmy też kar za przetrzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pracow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTY­NIE INTEGRA­CYJ­NYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potra­fię zorga­ni­zo­wa­nym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Inowro­cła­wiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kujawianka, ogłoszono rozwią­za­nie konkursu na czapkę Napole­ona. Następ­nie ucznio­wie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zabawach i grach rekre­acyj­nych, zmaga­niach sporto­wych, karaōke, turnieju gier stoli­ko­wych, konkur­sie plastycz­nym, konkur­sie czytel­ni­czym, podcho­dach przyrod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­ko­wie jury konkursu plastycz­nego pracow­nicy biblio­teki oceniali pięknie wykonane przez uczniów kolaże w kształ­cie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dziecię­cych bohate­rów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkol­nym konkurs czytel­ni­czy pn. W krainie baśni i fanta­zji, podczas którego dzieci losowały zagadki i odpowia­dały na pytania dotyczące przeczy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odgady­wali też tytuły dziecię­cych lektur pokazy­wa­nych im przez prowa­dzą­cych. Układali też puzzle i starali się odpowie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolorowe ilustra­cje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i niespo­dzianki. Po zakoń­cze­niu zabaw i zmagań sporto­wych, eduka­cyj­nych i artystycz­nych, odbył się piknik na boisku szkol­nym, gdzie na uczest­ni­ków czekała pyszna grochówka, kiełba­ski i słodko­ści. W biblio­tece szkol­nej odbywał się kiermasz używa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufundo­wane przez organi­za­to­rów.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

W Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przygo­to­wa­nych specjal­nie na Ogólno­pol­ski Tydzień Biblio­tek. W spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku bydgo­skich szkół.
Nasze zajęcia obejmują prezen­ta­cję na temat litera­tury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z litera­tury świato­wej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czarno­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczywi­ście nie brakuje głośnego czyta­nia – tym razem pierw­sze rozdziały z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW przepięk­nie wykonane książki przestrzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czarno­księż­nik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wykonują ilustra­cje do omawia­nych utworów.

Tydzień Biblio­tek w <span class="caps">PBW</span> w Bydgosz­czy

Tydzień Biblio­tek w PBW w Bydgosz­czy

Kolejne dni Tygodnia Biblio­tek upłynęły w naszej placówce na rozmo­wach o tym, co w życiu najważ­niej­sze, czyli o warto­ściach.
W zajęciach eduka­cyj­nych uczest­ni­czyli, między innymi, ucznio­wie Gimna­zjum nr 6 Mistrzo­stwa Sporto­wego Zespołu Szkół nr 10 w Bydgosz­czy. 10 maja odwie­dzili nas gimna­zja­li­ści z klas o profilu judo i piłka nożna dziew­cząt, 15 maja – ucznio­wie z klas o profilu piłka nożna chłop­ców. Młodzieży towarzy­szyły wycho­waw­czy­nie: pani Joanna Lipowicz-Jagodziń­ska, pani Bożena Dirbach i pani Jolanta Nadolna. 11 maja, to my gości­li­śmy, na zapro­sze­nie p. Anny Wider­kie­wicz , pedagoga szkol­nego w Zespole Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej, w Wojewódz­kim Szpitalu Dziecię­cym im. J. Brudziń­skiego w Bydgosz­czy. Młodzi sportowcy uczest­ni­czyli też w zajęciach, na których pozna­wali histo­rię książki od staro­żyt­no­ści po współ­cze­sność.

<span class="dquo">„</span>To, co konieczne – to, co zbyteczne“

To, co konieczne – to, co zbyteczne“

W rozpo­czy­na­ją­cym się 8 maja Tygodniu Biblio­tek naszą placówkę odwie­dziła młodzież gimna­zjalna z Zespołu Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej. Ucznio­wie uczest­ni­czyli w zajęciach eduka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tym razem spotka­nie odbywało się pod hasłem „To, co konieczne – to co, zbyteczne”.

Wielka­nocne trady­cje

Wielka­nocne trady­cje

Pracow­nicy Czytelni przepro­wa­dzili w okresie przed­świą­tecz­nym cykl zajęć eduka­cyj­nych, przybli­ża­ją­cych dzieciom i młodzieży zwyczaje i trady­cje wielka­nocne.

Pisanka – wielka­nocny symbol

Pisanka – wielka­nocny symbol

W Czytelni otwarto wystawę poświę­coną pisance – jednemu z najważ­niej­szych symboli Wielka­nocy. Zgroma­dzono kilka­dzie­siąt artefak­tów. Ozdoby wielka­nocne zostały wykonane różnymi techni­kami. Można podzi­wiać kraszanki, drapanki, rzeźbione w drewnie, wydmuszki ozdobione delikatną koronką, koloro­wymi nićmi i hafto­wane. Pokaźną część prac stano­wią pisanki, których autorami są nauczy­ciele biblio­te­ka­rze PBW w Bydgosz­czy. Otwar­ciu wystawy towarzy­szyła pogadanka na temat histo­rii pisanki. Bogata litera­tura z zasobów własnych biblio­teki stała się inspi­ra­cją tego nieco­dzien­nego wydarze­nia.
W najbliż­szych dniach zostaną przepro­wa­dzone zajęcia dla grup przed­szkol­nych, uczniów bydgo­skich szkół, zuchów, harce­rzy i innych grup zorga­ni­zo­wa­nych, a także dla wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych polską trady­cją. Wystawa będzie czynna do 22 kwiet­nia br. Serdecz­nie zapra­szamy.

Escape room – pokój zagadek

Escape room – pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­dzia­łek, wtorek, czwar­tek, piątek – 9.00, 10.30, 13.00,
środa – 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

Do escape roomu „Klub Enigma“ (ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4 w Bydgosz­czy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wa­cji dokonuje jedna osoba dla całej grupy na stronie www​.dziedzic​two​-oswiaty​.pl. Prosimy pocze­kać na potwier­dze­nie telefo­niczne lub mailowe od organi­za­to­rów. Grupy szkolne umawiamy poza harmo­no­gra­mem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty.

Regula­min Escape roomu

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Marian Rejew­ski

Marian Rejew­ski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­za­cję projektu o Maria­nie Rejew­skim, jego dokona­niach i znacze­niu złama­nia szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkry­cie dla losów II wojny świato­wej. Skiero­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym z wykorzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których ucznio­wie zapoznają się z życiem oraz działal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego dokona­niami na polu matema­tyki oraz krypto­lo­gii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wa­nia maszy­no­wego oraz przećwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wa­nie wiado­mo­ści z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80-tej rocznicy złama­nia Enigmy przez tego wybit­nego matema­tyka i genial­nego krypto­loga, który urodził się w Bydgosz­czy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powró­cił z tułaczki na obczyź­nie po zakoń­cze­niu wojny.

Częstym gościem biorą­cym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy, który wygła­sza przy tej okazji prelek­cję na temat życia i działal­no­ści znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego matema­tyka i krypto­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o histo­rii złama­nia kodu maszyny szyfru­ją­cej.

Cele zajęć:

 • Budowa­nie własnej tożsa­mo­ści młodego pokole­nia.
 • Promo­wa­nie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dza­nie pasji matema­tycz­nych uczniów poprzez przybli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowocze­snej matema­tyki.
 • Rozwi­ja­nie zainte­re­so­wań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wa­nie wpływu złama­nia szyfru Enigmy na losy II wojny świato­wej.
 • Wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dze­nie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakre­sie eduka­cji regio­nal­nej.
 • Promo­wa­nie książek o Maria­nie Rejew­skim oraz pozosta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środo­wi­sku
OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEW­SKI: MATEMA­TYKKRYPTO­LOGBYDGOSZ­CZY

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1–6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zajęciach z eduka­cji regio­nal­nej „Marian Rejew­ski – matema­tyk i krypto­log z Bydgosz­czy”.

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­za­cja w środo­wi­sku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwróce­nie uwagi na znacze­nie złama­nia kodu Enigmy,
 • budze­nie dumy z przyna­leż­no­ści do regionu, z której pocho­dzi wybitny rodak: matema­tyk, krypto­log,
 • kształ­to­wa­nie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wa­nie histo­rii własnego narodu,
 • wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli w reali­za­cji eduka­cji regio­nal­nej.

Program każdego spotka­nia przewi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej histo­rii,
 • zajęcia plastyczne – wykona­nie ilustra­cji lub innej pracy związa­nej z tematem,
 • krótka prezen­ta­cja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyń­ska
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 52 341–30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­li­śmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” oraz uczest­ni­czyło w zajęciach szyfro­wa­nia danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Histo­rii Polski w Warsza­wie obejmu­jący grę krypto­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelek­cje, mobilną wystawę w kilku­na­stu miejscach woj. kujaw­sko-pomor­skiego oraz wydanie publi­ka­cji dla młodego czytel­nika o słynnym krypto­logu.

Zapra­szamy do obejrze­nia stałej wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ i na zajęcia dla uczniów z wykorzy­sta­niem symula­to­rów Enigmy.

     

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 052 342–65-90

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

W dniach 22–24.02. 2017 r. w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne na temat Kornela Makuszyń­skiego i jego najbar­dziej znanego literac­kiego i filmo­wego bohatera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwie­dzili nas ucznio­wie z bydgo­skich szkół: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 i nr 12 oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Niepu­blicz­nego „Bajko­lan­dia”.

Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat warto­ści i zalet głośnego czyta­nia. Następ­nie przed­sta­wi­li­śmy prezen­ta­cję dotyczącą życia i twórczo­ści Kornela Makuszyń­skiego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem litera­tury dla najmłod­szych dzieci. Nie zabra­kło wiado­mo­ści na temat Europej­skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacano­wie oraz okazji do pokaza­nia dzieciom wybra­nych książek K. Makuszyń­skiego.
Jak zawsze na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz fragmen­tów książki „Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki”.

Po czyta­niu dzieci obejrzały fragment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci koloro­wały Koziołka, a starsze rozwią­zy­wały krzyżówkę walen­tyn­kowo-bajkową. Była też możli­wość obejrze­nia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Zima w litera­tu­rze

Zima w litera­tu­rze

W środę 18 stycz­nia i w piątek 20 stycz­nia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 oraz nr 20 w Bydgosz­czy. Nasze zajęcia były zatytu­ło­wane „Zima w litera­tu­rze”. Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­no­ści sporto­wej. Omówi­li­śmy również najcie­kaw­sze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.
Podob­nie jak na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotka­nia była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­ły­śmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowe śledz­two Wróżki Amelki” oraz „Franklin gra w hokeja”, czyli przygody bohate­rów znanych wszyst­kim dzieciom.
W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek. Kolejne spotka­nia już w lutym.