Nie jesteśmy sami na świecie…

Nie jesteśmy sami na świecie…

27 listo­pada 2017 r. gości­liśmy w Zespole Szkół nr 17 w Byd­goszczy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły pod­sta­wowej o war­to­ściach w życiu czło­wieka. W ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” pro­wa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. Wyja­śniła jed­no­cze­śnie, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nego przez nauczy­ciela opo­wia­dania, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Beata Cie­ślińska

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Koto­mierzu przy­je­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przy­go­to­wane dla nich pod­chwy­tliwe i wcią­ga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trud­ności uczą myślenia ana­li­tycz­nego i popraw­nego wnio­sko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywa­li­zacja wzmac­niała moty­wację do roz­wią­zy­wania zadań logicz­nych i mate­ma­tycz­nych. Uczniowie ćwi­czyli kon­cen­trację, wyobraźnię prze­strzenną, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg prze­ła­my­wania lek­cyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miło­śnicy głów­ko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią inte­lektu, sprytem, koja­rze­niem faktów i kre­atywnym myśle­niem.

Edu­kacja w biblio­tece

Edu­kacja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Uczniowie brali udział w lek­cjach o war­to­ściach na pod­stawie lite­ra­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zby­teczne“ oraz „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później ćwi­czyli kom­pe­tencje mate­ma­tyczne na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Dużo emocji wywo­ły­wały również zma­gania z zagad­kami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w escape roomie.

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie spę­dzili w biblio­tece pięć godzin lek­cyj­nych. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach o bez­pie­czeń­stwie w Inter­necie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasa­dach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Marianie Rejew­skim i Enigmie przy­bli­żały mło­dzieży tę wybitną postać rodem z Byd­goszczy i wpro­wa­dzały w tajniki szy­fro­wania. Później gim­na­zja­liści ćwi­czyli pamięć, spo­strze­gaw­czość, logiczne myślenie, wyobraźnię prze­strzenną na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zada­niami w escape roomie, z którego nale­żało się uwolnić przed upływem 45 minut. Uczniowie wyka­zali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne „Marian Rejewski – mate­matyk, kryp­tolog z Byd­goszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Pod­sta­wowej nr 64 w Byd­goszczy obej­rzeli pre­zen­tację mul­ti­me­dialną zwią­zaną z tematem, a także zapo­znali się z wystawą o M. Rejew­skim. Młodzi adepci kryp­to­logii mieli okazję łamać kody na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Mał­go­rzata Tyczyńska

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięć­dzie­siąt razy zamknę­liśmy kil­ku­oso­bowe grupy, aby samo­dzielnie (lub z nie­wielką pomocą) uwol­niły się z pokoju. W zna­le­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne roz­wią­zy­wanie zagadek logicz­nych i mate­ma­tycz­nych, koja­rzenie faktów i ana­li­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces moty­wuje do dal­szego wysi­lania szarych komórek. Przy­daje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manu­alna, cier­pli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywo­łuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że naby­wają nową wiedzę, umie­jęt­ności i spraw­ności.

Zajęcia o war­to­ściach

Zajęcia o war­to­ściach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.

8 listo­pada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. Pro­wa­dząca zajęcia wyja­śniła, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nego przez nauczy­ciela opo­wia­dania, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gim­na­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Byd­goszczy na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dys­ku­to­wa­liśmy o zasa­dach korzy­stania z kom­pu­tera, Inter­netu, o forach, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uza­leż­nienia od Inter­netu. Poru­szał on m.in. problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Pro­wa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decy­zyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci.

Gry­wa­li­zacja w biblio­tece

Gry­wa­li­zacja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listo­pada gości­liśmy w Biblio­tece uczniów byd­go­skich szkół na zaję­ciach Gry­wa­li­zacji. Roz­wią­zując łami­główki uczniowie roz­wi­jali umie­jęt­ność logicz­nego myślenia, wyobraźnię prze­strzenną, pamięć i spo­strze­gaw­czość. Wszystkim towa­rzy­szyło dużo emocji: chęć spro­stania posta­wionym przed nimi zada­niom oraz radość z odnie­sio­nych suk­cesów. Dzię­ku­jemy Wam za aktywny udział w zaję­ciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jący się Dzień Nie­pod­le­głości był okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 62 w Byd­goszczy oraz Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu 6 i 7 paź­dzier­nika br. na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych. Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy, jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat. Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Zajęcia o war­to­ściach

Zajęcia o war­to­ściach

27 paź­dzier­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 65 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmy­sło­wienie dzie­ciom, jak ważne są war­tości w życiu każdego czło­wieka. Uczniowie defi­nio­wali termin „wartość”, nazy­wali i krótko oma­wiali pod­sta­wowe war­tości. Szcze­gólną uwagę zwró­cono na zana­li­zo­wanie, jak war­tości wpły­wają na dzia­łal­ność czło­wieka. Dzieci pre­cy­zo­wały, w jakich sytu­acjach dochodzi do naru­szenia war­tości i jakie są tego kon­se­kwencje.
Na kolej­nych zaję­ciach nauczy­ciel wyja­śnił, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nych przez nauczy­cieli opo­wiadań, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Orto­grafia na wesoło

Orto­grafia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do naj­młod­szych uczniów szkół pod­sta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świa­do­mości Dys­leksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów doty­czą­cych roz­wią­zy­wania spe­cy­ficz­nych trud­ności w nauce czy­tania i pisania w śro­do­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie uła­twiały dzie­ciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie pra­co­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pan­to­mimie.

Gim­na­zja­liści w biblio­tece

Gim­na­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 3 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gim­na­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie zna­le­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym pod­po­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szy­fro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wej­ścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogło­szo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego. Mottem spo­tkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Uczniowie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2, Tech­nikum Gastro­no­micz­nego i Tech­nikum Budow­la­nego wysłu­chali pre­lekcji na temat czy­nienia dobra, poma­gania innym i idei wolon­ta­riatu. Zapro­szony gość siostra Mag­da­lena ze zgro­ma­dzenia Alber­tynek w Byd­goszczy opo­wie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgro­ma­dzenie kon­ty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapo­znała z pracą wolon­ta­riusza na oddziale. Pro­wa­dząca spo­tkanie Mał­go­rzata Tyczyńska mówiła o idei dobra uży­wając do tego sym­bo­liki chleba. Mło­dzież zachę­cona do poma­gania innym posta­no­wiła zor­ga­ni­zować akcję i prze­kazać w nie­długim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych. Powo­dzenia!
Mał­go­rzata Tyczyńska

Zajęcia edu­ka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia edu­ka­cyjne w biblio­tece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 spę­dzili 12 paź­dzier­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości“, „Rejewski – genialny kryp­tolog“, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz roz­wią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.