Biblio­teka tęt­niąca życiem

Biblio­teka tęt­niąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zaję­ciach w grupach. Wyka­zali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bez­piecznym korzy­staniu z Inter­netu, a później żywo dys­ku­to­wali o war­to­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywa­li­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zado­wo­leni.

Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

W czy­telni odbyło się spo­tkanie mło­dzieży z LO nr 1 oraz Col­le­gium Sale­sianum z rodo­witym Hisz­panem, nauczy­cielem języka hisz­pań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Naro­dzenia, syl­we­ster, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hisz­panii“. Pan Angel cie­kawie opo­wie­dział w swoim ojczy­stym języku o hisz­pań­skich zwy­cza­jach, ilu­strując wszystko barwną pre­zen­tacją. Nie mogło też zabraknąć odczy­tania skró­conej wersji „Dziadka do orze­chów“ po hisz­pańsku.

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 64 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bez­pie­czeń­stwo w sieci“, „Gry­wa­li­zacja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to poży­tecznie spę­dzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia z uczniami odby­wały się w trzech grupach. W jednej z nich zna­lazły się cztery osoby, które wyka­zały się dużą spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną i manu­alną. Dziew­częta i chłopcy świetnie koja­rzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą dosko­nale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­dowym czasie 35 minut. Pozo­stałym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też spraw­dzić na zaję­ciach kształ­tu­ją­cych kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, w których wyko­rzy­sty­wane były różne gry ćwi­czące pamięć, spo­strze­gaw­czość, wyobraźnię prze­strzenną i spraw­ność liczenia.
Uczniowie mieli również okazję poznać historię książki, jej różne formy, od tych sta­ro­żyt­nych do naj­now­szych – elek­tro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na roz­mowie o war­to­ściach i ich zna­czeniu w życiu każdego czło­wieka.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych, pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Uczniowie kształ­to­wali spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zaję­ciach pt. Gry­wa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzie­ciom na pozna­waniu pod­sta­wo­wych war­tości moral­nych, które są źródłem norm spo­łecz­nych. War­tości te wska­zują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w sta­bilnym i dobrze funk­cjo­nu­jącym spo­łe­czeń­stwie.
Energia roz­pie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak naj­szyb­ciej uwolnić. Rywa­li­zacja wzmacnia moty­wację, więc uczniowie moco­wali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozo­stałe grupy.

Uczniowie z Łabi­szyna

Uczniowie z Łabi­szyna

Szó­sto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabi­szynie przy­je­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zaję­ciach w grupach. Kształ­cili kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, dys­ku­to­wali o zna­czeniu war­tości w życiu czło­wieka, obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów i książek o nich, a także rywa­li­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.

Zajęcia o war­to­ściach

Zajęcia o war­to­ściach

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy. Uczniowie uczest­ni­czyli w zaję­ciach w ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o war­tości mądrości oraz o kon­se­kwen­cjach nie­roz­sąd­nego podej­mo­wania decyzji. Następne zajęcia doty­czące kolejnej war­tości w cyklu – dobroci odbędą się w styczniu 2018 r.

Nie jesteśmy sami na świecie…

Nie jesteśmy sami na świecie…

27 listo­pada 2017 r. gości­liśmy w Zespole Szkół nr 17 w Byd­goszczy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły pod­sta­wowej o war­to­ściach w życiu czło­wieka. W ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” pro­wa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. Wyja­śniła jed­no­cze­śnie, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nego przez nauczy­ciela opo­wia­dania, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Beata Cie­ślińska

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Koto­mierzu przy­je­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przy­go­to­wane dla nich pod­chwy­tliwe i wcią­ga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trud­ności uczą myślenia ana­li­tycz­nego i popraw­nego wnio­sko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywa­li­zacja wzmac­niała moty­wację do roz­wią­zy­wania zadań logicz­nych i mate­ma­tycz­nych. Uczniowie ćwi­czyli kon­cen­trację, wyobraźnię prze­strzenną, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg prze­ła­my­wania lek­cyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miło­śnicy głów­ko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią inte­lektu, sprytem, koja­rze­niem faktów i kre­atywnym myśle­niem.

Edu­kacja w biblio­tece

Edu­kacja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Uczniowie brali udział w lek­cjach o war­to­ściach na pod­stawie lite­ra­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zby­teczne“ oraz „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później ćwi­czyli kom­pe­tencje mate­ma­tyczne na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Dużo emocji wywo­ły­wały również zma­gania z zagad­kami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w escape roomie.

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie spę­dzili w biblio­tece pięć godzin lek­cyj­nych. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach o bez­pie­czeń­stwie w Inter­necie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasa­dach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Marianie Rejew­skim i Enigmie przy­bli­żały mło­dzieży tę wybitną postać rodem z Byd­goszczy i wpro­wa­dzały w tajniki szy­fro­wania. Później gim­na­zja­liści ćwi­czyli pamięć, spo­strze­gaw­czość, logiczne myślenie, wyobraźnię prze­strzenną na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zada­niami w escape roomie, z którego nale­żało się uwolnić przed upływem 45 minut. Uczniowie wyka­zali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne „Marian Rejewski – mate­matyk, kryp­tolog z Byd­goszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Pod­sta­wowej nr 64 w Byd­goszczy obej­rzeli pre­zen­tację mul­ti­me­dialną zwią­zaną z tematem, a także zapo­znali się z wystawą o M. Rejew­skim. Młodzi adepci kryp­to­logii mieli okazję łamać kody na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Mał­go­rzata Tyczyńska

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięć­dzie­siąt razy zamknę­liśmy kil­ku­oso­bowe grupy, aby samo­dzielnie (lub z nie­wielką pomocą) uwol­niły się z pokoju. W zna­le­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne roz­wią­zy­wanie zagadek logicz­nych i mate­ma­tycz­nych, koja­rzenie faktów i ana­li­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces moty­wuje do dal­szego wysi­lania szarych komórek. Przy­daje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manu­alna, cier­pli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywo­łuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że naby­wają nową wiedzę, umie­jęt­ności i spraw­ności.

Zajęcia o war­to­ściach

Zajęcia o war­to­ściach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.

8 listo­pada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. Pro­wa­dząca zajęcia wyja­śniła, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nego przez nauczy­ciela opo­wia­dania, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gim­na­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Byd­goszczy na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dys­ku­to­wa­liśmy o zasa­dach korzy­stania z kom­pu­tera, Inter­netu, o forach, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uza­leż­nienia od Inter­netu. Poru­szał on m.in. problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Pro­wa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decy­zyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci.