Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmy­sło­wienie dzie­ciom, jak ważne są wartości w życiu każdego czło­wieka. Uczniowie defi­nio­wali termin „wartość”, nazy­wali i krótko omawiali podsta­wowe wartości. Szcze­gólną uwagę zwró­cono na zana­li­zo­wanie, jak wartości wpły­wają na dzia­łal­ność czło­wieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytu­acjach dochodzi do naru­szenia wartości i jakie są tego konse­kwencje.
Na kolej­nych zaję­ciach nauczy­ciel wyja­śnił, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moral­nych, a gdy łamane są wartości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słuchały czyta­nych przez nauczy­cieli opowiadań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włączały się w dyskusję.

Orto­grafia na wesoło

Orto­grafia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świa­do­mości Dysleksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów doty­czą­cych rozwią­zy­wania specy­ficz­nych trud­ności w nauce czytania i pisania w środo­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzie­ciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie praco­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gimna­zjum nr 3 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gimna­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie znale­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogło­szo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego. Mottem spotkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Uczniowie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2, Tech­nikum Gastro­no­micz­nego i Tech­nikum Budow­la­nego wysłu­chali prelekcji na temat czynienia dobra, poma­gania innym i idei wolon­ta­riatu. Zapro­szony gość siostra Magda­lena ze zgro­ma­dzenia Alber­tynek w Bydgoszczy opowie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgro­ma­dzenie konty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapo­znała z pracą wolon­ta­riusza na oddziale. Prowa­dząca spotkanie Małgo­rzata Tyczyńska mówiła o idei dobra używając do tego symbo­liki chleba. Młodzież zachę­cona do poma­gania innym posta­no­wiła zorga­ni­zować akcję i prze­kazać w niedługim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych. Powo­dzenia!
Małgo­rzata Tyczyńska

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Podsta­wowej nr 31 spędzili 12 paździer­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości“, „Rejewski – genialny kryp­tolog“, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz rozwią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gimna­zjum nr 38 w Bydgoszczy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego sukcesie złamania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej prowa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­liści dysku­to­wali o warto­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspólnie tworzyli plakaty, ukła­dali hierar­chię wartości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i anali­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomy­sło­wo­ścią.

Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dysleksji, w dniach 2 – 12 paździer­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w środo­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swobodnej i wesołej atmos­ferze. Jedno­cze­śnie pozwa­lają przy­swoić zasady prawi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słuchając wier­szyków-rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Kontakt: Czytelnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Przy­jaźń – zajęcia eduka­cyjne

Przy­jaźń – zajęcia eduka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Tematem zajęć była przy­jaźń. Dzieci wysłu­chały opowia­dania z książki 12 ważnych opowieści, a następnie rozwią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Lear­ning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę eduka­cyjną o warto­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uniwer­sal­nych wartości, rozwi­janie wyobraźni, twór­czego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twór­czej aktyw­ności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o warto­ściach w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwiczenia kreatywne.
Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 52 341 19 84 wew. 16.

Włady­sław Racz­kie­wicz

Włady­sław Racz­kie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Racz­kie­wicza i trwa­jącym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza. Uczniowie Gimna­zjum nr 52 w Bydgoszczy wysłu­chali wykładu oraz obej­rzeli prezen­tację na temat ostat­niego woje­wody pomor­skiego w dzie­jach Drugiej Rzeczy­po­spo­litej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgoska wyka­zuje zain­te­re­so­wanie wiel­kimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat

Biblio­teka bez tajemnic

Biblio­teka bez tajemnic

W sobotę w naszej placówce na czytel­ników i ich rodziny czekało wiele atrakcji. Tego dnia szcze­gólnie stara­liśmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajemnic.

W Wypo­ży­czalni odwie­dza­jący nas oglą­dali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czytelni przy­go­to­wa­liśmy gry i zabawy języ­kowe dla dzieci w wieku 3 – 9 lat, nato­miast dorośli mogli się zapo­znać z wyeks­po­no­waną lite­ra­turą obco­ję­zyczną: „Język obcy… Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­tatów z Teatrzy­kiem Kami­shibai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Onichi­mow­skiej, „Szukając Marudka” Kumiko Yama­moto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Brouil­lard i Chri­stiana Ferrari.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cieszyła się prezen­tacja „Ptaki znad Wisły“ Bene­dykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz wernisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwa­reli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­karza z PBW.

Dodat­kowo każdy zain­te­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypo­ży­czyć książki i inne mate­riały ponad limit regu­la­mi­nowy. Nie pobie­ra­liśmy też kar za prze­trzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pracow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTYNIE INTE­GRA­CYJNYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potrafię zorga­ni­zo­wanym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Inowro­cławiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kuja­wianka, ogło­szono rozwią­zanie konkursu na czapkę Napo­leona. Następnie uczniowie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zaba­wach i grach rekre­acyj­nych, zmaga­niach spor­to­wych, karaōke, turnieju gier stoli­ko­wych, konkursie plastycznym, konkursie czytel­ni­czym, podcho­dach przy­rod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­kowie jury konkursu plastycz­nego pracow­nicy biblio­teki oceniali pięknie wyko­nane przez uczniów kolaże w kształcie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dzie­cię­cych boha­terów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkolnym konkurs czytel­niczy pn. W krainie baśni i fantazji, podczas którego dzieci loso­wały zagadki i odpo­wia­dały na pytania doty­czące prze­czy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odga­dy­wali też tytuły dzie­cię­cych lektur poka­zy­wa­nych im przez prowa­dzą­cych. Ukła­dali też puzzle i starali się odpo­wie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolo­rowe ilustracje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i niespo­dzianki. Po zakoń­czeniu zabaw i zmagań spor­to­wych, eduka­cyj­nych i arty­stycz­nych, odbył się piknik na boisku szkolnym, gdzie na uczest­ników czekała pyszna grochówka, kieł­baski i słod­kości. W biblio­tece szkolnej odbywał się kier­masz używa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufun­do­wane przez orga­ni­za­torów.

Tydzień Bibliotek w <span class="caps">PBW</span> w Bydgoszczy

Tydzień Bibliotek w PBW w Bydgoszczy

Kolejne dni Tygo­dnia Bibliotek upły­nęły w naszej placówce na rozmo­wach o tym, co w życiu najważ­niejsze, czyli o warto­ściach.
W zaję­ciach eduka­cyj­nych uczest­ni­czyli, między innymi, uczniowie Gimna­zjum nr 6 Mistrzo­stwa Spor­to­wego Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy. 10 maja odwie­dzili nas gimna­zja­liści z klas o profilu judo i piłka nożna dziew­cząt, 15 maja – uczniowie z klas o profilu piłka nożna chłopców. Młodzieży towa­rzy­szyły wycho­waw­czynie: pani Joanna Lipo­wicz-Jago­dzińska, pani Bożena Dirbach i pani Jolanta Nadolna. 11 maja, to my gości­liśmy, na zapro­szenie p. Anny Wider­kie­wicz , peda­goga szkol­nego w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży Prze­wlekle Chorej, w Woje­wódzkim Szpi­talu Dzie­cięcym im. J. Brudziń­skiego w Bydgoszczy. Młodzi spor­towcy uczest­ni­czyli też w zaję­ciach, na których pozna­wali historię książki od staro­żyt­ności po współ­cze­sność.

<span class="dquo">„</span>To, co konieczne – to, co zbyteczne“

To, co konieczne – to, co zbyteczne“

W rozpo­czy­na­jącym się 8 maja Tygo­dniu Bibliotek naszą placówkę odwie­dziła młodzież gimna­zjalna z Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży Prze­wlekle Chorej. Uczniowie uczest­ni­czyli w zaję­ciach eduka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tym razem spotkanie odby­wało się pod hasłem „To, co konieczne – to co, zbyteczne”.

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jące się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Naro­dowe Trze­ciego Maja zwane Świętem Konsty­tucji były okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. 26 kwietnia br. spotka­liśmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Bydgoszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem naszych zajęć było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej, rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
Zajęcia rozpo­częły się krótką poga­danką połą­czoną z projekcją filmu na temat głów­nych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej : biało-czer­wonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Wiel­ka­nocne tradycje

Wiel­ka­nocne tradycje

Pracow­nicy Czytelni prze­pro­wa­dzili w okresie przed­świą­tecznym cykl zajęć eduka­cyj­nych, przy­bli­ża­ją­cych dzie­ciom i młodzieży zwyczaje i tradycje wiel­ka­nocne.