Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

Zajęcia edu­ka­cyjne „W ciem­ności“

W biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Centrum Edu­kacji Mon­tes­sori. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edu­kacji włą­cza­jącej „Poznajmy się”. Spo­tkanie było okazją do poznania i zro­zu­mienia potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów uła­twia­ją­cych codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które poma­gają w zdo­byciu wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.
Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – Pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu.