Malow­niczy świat akwareli – technika plastyczna dla wszyst­kich

Malow­niczy świat akwareli – technika plastyczna dla wszyst­kich

Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych zorga­ni­zował w biblio­tece spotkanie z akware­listką Anną Krasz­kie­wicz. Zainte­re­so­wani sztukami plastycz­nymi dowie­dzieli się, jak rozpo­cząć swoją przygodę z tą techniką malarską. Anna zapre­zen­to­wała sposoby pozna­wania i zgłębiania tajników akwareli, a także zachę­ciła uczest­ników spotkania do podjęcia pierw­szych prób twórczości.


Zdjęcia przed­sta­wiają akwarele Anny Krasz­kie­wicz – źródło: fb​.com/​a​k​w​a​r​e​l​a​w​e​d​rowna