Malow­niczy świat akwa­reli – tech­nika pla­styczna dla wszyst­kich

Malow­niczy świat akwa­reli – tech­nika pla­styczna dla wszyst­kich

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych zor­ga­ni­zował w biblio­tece spo­tkanie z akwa­re­listką Anną Krasz­kie­wicz. Zain­te­re­so­wani sztu­kami pla­stycz­nymi dowie­dzieli się, jak roz­po­cząć swoją przy­godę z tą tech­niką malarską. Anna zapre­zen­to­wała sposoby pozna­wania i zgłę­biania taj­ników akwa­reli, a także zachę­ciła uczest­ników spo­tkania do pod­jęcia pierw­szych prób twór­czości.


Zdjęcia przed­sta­wiają akwa­rele Anny Krasz­kie­wicz – źródło: fb​.com/​a​k​w​a​r​e​l​a​w​e​d​rowna