Warsztat tłumacza – spotkanie z Domi­niką Repeczko

Warsztat tłumacza – spotkanie z Domi­niką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spotkanie z tłuma­czem lite­ra­tury anglo­ję­zycznej Domi­niką Repeczko – lingwistką, lite­ra­tu­ro­znawcą, kryty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli studenci filo­logii angiel­skiej z UKW w Bydgoszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i ciekawie przed­sta­wiła pracę tłumacza od strony warsz­ta­towej. Inte­re­su­jąco poka­zała na konkret­nych przy­kła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpo­wied­nich syno­nimów, anto­nimów, związków fraze­olo­gicz­nych, a nawet przy­słów w tłuma­czeniu lite­ra­tury. Podkre­śliła, jak ważna jest rola tłumacza – jego dokład­ność, znajo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się lite­ra­turą, bo ją kocha i zna się na niej najlepiej.

Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt