Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spotkanie z tłumaczem lite­ra­tury anglo­ję­zycznej Dominiką Repeczko – lingwistką, lite­ra­tu­ro­znawcą, krytykiem i redak­torem. Udział w nim wzięli studenci filologii angiel­skiej z UKW w Bydgoszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i ciekawie przed­sta­wiła pracę tłumacza od strony warsz­ta­towej. Inte­re­su­jąco pokazała na konkret­nych przy­kła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpo­wied­nich synonimów, antonimów, związków fraze­olo­gicz­nych, a nawet przysłów w tłuma­czeniu lite­ra­tury. Podkre­śliła, jak ważna jest rola tłumacza – jego dokład­ność, znajomość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się lite­ra­turą, bo ją kocha i zna się na niej najlepiej.

Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt