Warsztat tłu­macza – spo­tkanie z Domi­niką Repeczko

Warsztat tłu­macza – spo­tkanie z Domi­niką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spo­tkanie z tłu­ma­czem lite­ra­tury anglo­ję­zycznej Domi­niką Repeczko – lin­gwistką, lite­ra­tu­ro­znawcą, kry­ty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli stu­denci filo­logii angiel­skiej z UKW w Byd­goszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i cie­kawie przed­sta­wiła pracę tłu­macza od strony warsz­ta­towej. Inte­re­su­jąco poka­zała na kon­kret­nych przy­kła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpo­wied­nich syno­nimów, anto­nimów, związków fra­ze­olo­gicz­nych, a nawet przy­słów w tłu­ma­czeniu lite­ra­tury. Pod­kre­śliła, jak ważna jest rola tłu­macza – jego dokład­ność, zna­jo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się lite­ra­turą, bo ją kocha i zna się na niej naj­le­piej.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt