Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spotkanie z tłuma­czem litera­tury anglo­ję­zycznej Dominiką Repeczko – lingwistką, litera­tu­ro­znawcą, kryty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli studenci filologii angiel­skiej z UKW w Bydgoszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i ciekawie przed­sta­wiła pracę tłumacza od strony warsz­ta­towej. Intere­su­jąco pokazała na konkret­nych przykła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpowied­nich synonimów, antonimów, związków fraze­olo­gicz­nych, a nawet przysłów w tłuma­czeniu litera­tury. Podkre­śliła, jak ważna jest rola tłumacza – jego dokład­ność, znajo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się litera­turą, bo ją kocha i zna się na niej najle­piej.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt