Bydgo­skie legendy i przypowieści

Bydgo­skie legendy i przypowieści

W Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek odwie­dzili nas uczniowie klasy IIIII Szkoły Podsta­wowej nr 46 w Bydgoszczy. Zajęcia eduka­cyjne „Bydgoszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach” poświę­cone były tema­tyce regio­nalnej. Ich celem było przy­bli­żenie dzie­ciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi bydgo­skimi baśniami, legen­dami i podaniami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom prezen­tację ilustru­jącą najcie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kultu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Nie zabrakło głośnego czytania – tym razem wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgo­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twardowski”.
W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz doty­czący Bydgoszczy, następnie zagrali w grę plan­szową „Bydgoszcz – wielki wyścig” oraz kolo­ro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wielkiego.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Grabo­­­w­ska-Jano­wiak