Graj i ucz się języka niemieckiego

Graj i ucz się języka niemieckiego

Czytelnię Główną PBW odwie­dzili gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Łochowie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela grając w gry plan­szowe utrwa­lali wcze­śniej poznane słow­nictwo z języka niemiec­kiego. Młodzież została podzie­lona na 5 grup, każda miała inną grę oraz zestaw słow­ników do pomocy. Wszyscy zagrali w 5 gier prze­miesz­czając się od stolika do stolika. Takie zajęcia na pewno stano­wiły atrak­cyjną formę przy­swa­jania i utrwa­lania języka niemieckiego.

Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt