Wrę­czenie nagród zwy­cięzcom kon­kursu

Wrę­czenie nagród zwy­cięzcom kon­kursu

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego gości­liśmy lau­re­atów Mię­dzysz­kol­nego Kon­kursu Fra­ze­olo­gicz­nego „W świecie ukry­tych znaczeń”. Orga­ni­za­to­rami kon­kursu były Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Byd­goszczy i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka. W kon­kursie pla­styczno-lite­rackim wzięło udział 33 uczniów z klas IV-VI. Motywem prac był fra­ze­olo­gizm „Patrzeć przez różowe okulary”. Uczniowie wyka­zali się pomy­sło­wo­ścią, fan­tazją i wyobraźnią. Wystawę kon­kur­so­wych prac pla­stycz­nych można oglądać do końca maja w Biblio­tece, a w czerwcu w Szkole Pod­sta­wowej.
Lau­re­atami kon­kursu pla­stycz­nego zostali:
I miejsce – Nadia Pora kl. VII SP 20
II miejsce – Wik­toria Świtała kl. VII SP 66
II miejsce – Tymon Kowalski kl. V SP 9
III miejsce – Alek­sandra Nowak kl. VII SP 12
III miejsce – Michał Golik kl. VI SP 20

Nagrody i wyróż­nienia wrę­czała Dyrektor SP nr 19 Agata Szu­mińska oraz Dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska.
Uro­czy­stość pro­wa­dziła Mał­go­rzata Tyczyńska z PBW oraz Urszula Kubiak ze SP 19.
Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a zwy­cięzcom gra­tu­lu­jemy.

Mał­go­rzata Tyczyńska