W Akademii Czytania Bajek

W Akademii Czytania Bajek

W ramach Bydgo­skiego Festiwalu Nauki w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nalnej „Bydgoszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie i bajki o tematyce regio­nalnej”. Celem zajęć było przy­bli­żanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licznymi bydgo­skimi baśniami, legendami i podaniami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką prezen­tację wraz z pogadanką na temat najcie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kultu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Bydgoszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia bydgo­skich wrót” z książki „Bydgoskie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz dotyczący
Bydgoszczy, kolo­ro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wizerunek króla Kazi­mierza Wielkiego oraz zagrali w grę planszową „Bydgoszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak