W Aka­demii Czy­tania Bajek

W Aka­demii Czy­tania Bajek

W ramach Byd­go­skiego Festi­walu Nauki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Byd­goszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej”. Celem zajęć było przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką pre­zen­tację wraz z poga­danką na temat naj­cie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kul­tu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Byd­goszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło gło­śnego czy­tania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia byd­go­skich wrót” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zy­wali krótki quiz doty­czący
Byd­goszczy, kolo­ro­wali naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego oraz zagrali w grę plan­szową „Byd­goszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak