Kubuś Puchatek boha­terem zajęć

Kubuś Puchatek boha­terem zajęć

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek gości­liśmy dzieci z Przed­szkola „Mungo” w Byd­goszczy. Boha­terem zajęć był Kubuś Puchatek. Po krótkim przy­bli­żeniu postaci autora Alana Ale­xandra Milne’a oraz oko­licz­ności powstania książki odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Dzie­ciom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Przy­gody Kubusia Puchatka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyły wystawka książek, puzzli, zabawek i innych przed­miotów zwią­za­nych z Kubu­siem Puchat­kiem. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje, a na zakoń­czenie otrzy­mały drobne upo­minki.