Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Graj i ucz się języka nie­miec­kiego“. Tym razem gości­liśmy mło­dzież z Zespołu Szkół Eko­no­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz z Gim­na­zjum nr 29 w Byd­goszczy wraz z opie­ku­nami. Uczniowie w sześciu grupach zmie­niając się rota­cyjnie przy sto­li­kach zagrali w osiem gier pod czujnym okiem nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Powtó­rzyli oni między innymi: liczeb­niki z bingo „Das Zahlen­spiel Deutsch“, słow­nictwo doty­czące przy­rody „Sprach Memo. Natur und Tiere“, zawodów „Das Spiel der Berufe Deutsch“, godzin „Das Uhrzeit-Domino Deutsch“ oraz cza­sow­niki z „Verben Bingo“. Wśród graczy pano­wała luźna, wesoła atmos­fera.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt