Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie

Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Klub Tury­stów Pie­szych „Wędrownik” RO PTTK „Szlak Brdy“ w Byd­goszczy zapra­szają na Rajd Mate­ma­tyczno-Przy­rod­niczy pod hasłem „Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie”. Zbiórka o godz. 8.45 przy fon­tannie Potop (plac Wol­ności).
Program:
1. Piesza wędrówka przez park Kazi­mierza Wiel­kiego, park Jana Kocha­now­skiego – pomniki przy­rody.
2. Ogród Bota­niczny UKW, ul. J.K. Chod­kie­wicza 30, (wejście od ul. J.U. Niem­ce­wicza) – spo­tkanie z p. dr hab. Kata­rzyną Mar­cy­siak godz. 10.00.
3. Piesza wędrówka do budynku PBW im. Mariana Rejew­skiego, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.
4. „Złota liczba w przy­ro­dzie – mate­ma­tyczny język piękna“ – mini­wy­kład (około 40 min) – Hanna Rakowska godz. 12.00, s. 210.
Długość trasy pieszej ok. 5 km. Prze­wi­dy­wane zakoń­czenie godz. 13.00.
Orga­ni­za­torzy: Anna Krasz­kie­wicz oraz Hanna Rakowska.