Życie według war­tości

Życie według war­tości

Biblio­teka kon­ty­nuuje projekt opra­co­wany w związku z jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa – kształ­to­wanie postaw (wycho­wanie do war­tości). Do wakacji kolejne klasy z byd­go­skich szkół uczest­ni­czyć będą w zaję­ciach, podczas których uczniowie mogą swo­bodnie dys­ku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad zna­cze­niem war­tości w swoim życiu.