Życie według wartości

Życie według wartości

Biblio­teka konty­nuuje projekt opra­co­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa – kształ­to­wanie postaw (wycho­wanie do wartości). Do wakacji kolejne klasy z bydgo­skich szkół uczest­ni­czyć będą w zaję­ciach, podczas których uczniowie mogą swobodnie dysku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.