Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

Spo­tkanie autor­skie z Agnieszką Stel­ma­szyk

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się wyjąt­kowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas byd­gosz­czanka, pani Agnieszka Stel­ma­szyk, pisarka, autorka wielu nie­zwykle popu­lar­nych i poczyt­nych
książek dla dzieci i mło­dzieży. Jest autorką licz­nych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przy­tuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orki­szek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra inco­gnita”, „Koalicja szpiegów”. Napi­sała już prawie 80 książek, które roze­szły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zaję­ciach brali udział uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy.
Autorka opo­wie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi lite­rac­kiej, o boha­te­rach swoich książek, a także o planach na przy­szłość. Nie zabrakło naj­waż­niej­szego punktu zajęć, czyli gło­śnego czy­tania. Autorka wybrała frag­menty ze swojej naj­now­szej powieści „Bun­talki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spę­dzili ponad 20 minut słu­chając tej nie­zwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stel­ma­szyk okazała się nie­zwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wyka­zała się ogromną cier­pli­wo­ścią i poczu­ciem humoru odpo­wia­dając na liczne pytania oraz wypi­sując dzie­siątki auto­grafów i pozując do wspól­nych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przy­go­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglą­dały z ogromnym zain­te­re­so­wa­niem.