Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Biblio­teka zaprosiła młodzież do tworzenia obrazków techniką haftu mate­ma­tycz­nego. Z igłą i nicią dobrze radzili sobie zarówno chłopcy, jak i dziew­częta. Z odcinków (czyli nici rozcią­gnię­tych między dwiema dziurkami w kartce) powsta­wały serca, żaglówki i zwierzęta. Dzię­ku­jemy za udział w zajęciach i gratu­lu­jemy wytrwa­łości.