Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Biblio­teka zapro­siła młodzież do tworzenia obrazków tech­niką haftu mate­ma­tycz­nego. Z igłą i nicią dobrze radzili sobie zarówno chłopcy, jak i dziew­częta. Z odcinków (czyli nici rozcią­gnię­tych między dwiema dziur­kami w kartce) powsta­wały serca, żaglówki i zwie­rzęta. Dzię­ku­jemy za udział w zaję­ciach i gratu­lu­jemy wytrwałości.