Tangram i spółka…

Tangram i spółka…

Uczniowie klasy VI ze szkoły w Osielsku mogli prze­konać się na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych w naszej biblio­tece o róż­no­rod­ności geo­me­trycz­nych ukła­danek. Tra­dy­cyjny tangram, jajko Kolumba, pen­to­mino to tylko nie­które z nich. Wszyscy mogli spraw­dzić swoją wyobraźnię pró­bując ułożyć z kilku ele­mentów okre­ślone kształty.