Ksią­żęta i królowie w Bydgoszczy na prze­strzeni wieków

Ksią­żęta i królowie w Bydgoszczy na prze­strzeni wieków

Biblio­teka zapro­siła pana Krzysz­tofa Bartow­skiego z Pracowni Dzie­dzictwa Kultu­ro­wego Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury. Gość wygłosił prelekcję pt. „Ksią­żęta i królowie w Bydgoszczy na prze­strzeni wieków“. W ciekawy sposób przed­stawił młodzieży gimna­zjalnej i ponad­gim­na­zjalnej dzieje naszej małej ojczyzny na tle wyda­rzeń histo­rycz­nych w Polsce. Pan Krzysztof przy­bliżył historię Bydgoszczy z uwzględ­nie­niem takich miejsc jak: kościół św. Idziego, Wyszo­gród oraz Zamek Bydgoski. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Mariola Burak
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt