Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków

Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków

Biblio­teka zapro­siła pana Krzysz­tofa Bartow­skiego z Pracowni Dziedzictwa Kultu­ro­wego Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury. Gość wygłosił prelekcję pt. „Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków“. W ciekawy sposób przed­stawił młodzieży gimna­zjalnej i ponad­gim­na­zjalnej dzieje naszej małej ojczyzny na tle wydarzeń histo­rycz­nych w Polsce. Pan Krzysztof przybliżył historię Bydgoszczy z uwzględ­nie­niem takich miejsc jak: kościół św. Idziego, Wyszo­gród oraz Zamek Bydgoski. Mamy nadzieję na dalszą współ­pracę.

Mariola Burak
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt