Ksią­żęta i kró­lowie w Byd­goszczy na prze­strzeni wieków

Ksią­żęta i kró­lowie w Byd­goszczy na prze­strzeni wieków

Biblio­teka zapro­siła pana Krzysz­tofa Bar­tow­skiego z Pra­cowni Dzie­dzictwa Kul­tu­ro­wego Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury. Gość wygłosił pre­lekcję pt. „Ksią­żęta i kró­lowie w Byd­goszczy na prze­strzeni wieków“. W ciekawy sposób przed­stawił mło­dzieży gim­na­zjalnej i ponad­gim­na­zjalnej dzieje naszej małej ojczyzny na tle wyda­rzeń histo­rycz­nych w Polsce. Pan Krzysztof przy­bliżył historię Byd­goszczy z uwzględ­nie­niem takich miejsc jak: kościół św. Idziego, Wyszo­gród oraz Zamek Byd­goski. Mamy nadzieję na dalszą współ­pracę.

Mariola Burak
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt